UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

 LEDER:                                            Birgit Monsås, UF-Oslo, politiet.                                      

NESTLEDER:                                 Trond F. Solhaug, UF-Fredrikstad, ambulansetjenesten.                                                

SEKRETÆR:                                  Roar Gjerde, UF-Ørsta/Volda , ambulansetjenesten

KASSERER:                                    Jan-Olav Vagle, UF-Larvik, brannvesenet.

STYREMEDLEM:                         

STYREMEDLEM:                         Arve Aasheim, UF-Valdres, politiet.

STYREMEDLEM:                         Ole Christian Torgalsbøen, UF-Øvre Hallingdal, brannvesenet. (071204 – 040506).

VARAREPRESENTANT:             Ole Christian Torgalsbøen, UF-Øvre Hallingdal, brannvesenet.(070504 – 071204).    

VARAREPRESENTANT:             Roar Gjerde, UF Ørsta/Volda, ambulansetjenesten.                                         

 

FAGLIGE OBSERVATØRER:    Henning Johansen , politiet.

                                                    m/ vararepresentant Oddgeir Blokkum.

                                                    Arild Østergaard, ambulansetjenesten.

                                                    m/ vararepresentant Lars Solhaug.

                                                    Bjørn Ove Pedersen , brannvesenet.

                                                    m/ vararepresentant Hans Erik Andersen.

 

REVISORER:                            Gunnar Haugen, tidl. lensmann i Ås i Akershus.

                                                   Drude Owren Fogh, Oslo politidistrikt.

 

VALGKOMITE:                         Thrine T. Carlsen, Blefjell sykehus. Valgkomiteens leder.

                                                  Lars Brenden, Oslo brann- og redningsetat.

                                                  Leif-Anders Valås, Oslo politidistrikt.

                                   

Det er i perioden avholdt landsstyremøter. Leder, nestleder, sekretær og kasserer som til daglig tar seg av UF-Norges gjøremål har avholdt arbeidsmøter i perioden. Lederen har også holdt jevnlig kontakt med de øvrige medlemmer mellom styremøtene. Det har også vært stor tilgang på henvendelser til sekretariatet.

 

Landsstyret har i perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

 

Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Fra stiftelsesdato 10. november 1995 og frem til i dag har 76 lokale fellesutvalg tilsluttet seg Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge. Antall nye utvalg som er kommet til i siste periode er få. Det ser nå ut til at det begynner å tynnes ut av steder der det vil være naturlig å stifte nye lokale fellesutvalg.

Da utsendelse av post på tradisjonelt vis ble for tidkrevende og kostbart, har det i perioden vært gjort et omfattende arbeid med å kontakte alle landets fellesutvalg for å høre hvordan den lokale aktiviteten er og få oppdatert alle adresselister med e-postadresser. Dette for å få til en raskere informasjonslinje ut til utvalgene. Under denne oppsøkende runden kom det frem at det var varierende aktivitet lokalt, men det meste ser ut til å fungere bra etter de forutsetningene som råder lokalt.

Det har også kommet henvendelse om styrerepresentanter fra UF-Norge kan være til stede på lokale møter. Noe vi gjør så langt det er mulig.

 

Av aktiviteter og hendelser i perioden kan en kort nevne:

 • UF-Norges hjemmeside www.uf-norge.org

Per Kåre Rjånes har lagt ned et enormt arbeid og mye tid til dette. Noe han skal berømmes for.

Alle lokale ledarar har fått passord til interne sider, der ligg styremøte referata og anna viktig informasjon til lokale utvalg

 

 • UF-informasjonsbrosjyre.

 

 • Midtdelar arbeidsgruppe

Bjørn Ove Pedersen, Jack Hatlen, Philip Bein, Trond Korterød. Har hatt møter politekere frå Østfold. Dei skal informere politikarane om problematikken medveibredde på einfelts veg , fyskisk middelar og utrykningskjøring.

 

 • Høyring i forbindelse med innføring av refleksvest i bil

UF – Norge har levert høyringssvar til Vegdirektoratet, og det har vore ein del oppslag i media som UF-Norge har vore delaktig i diskusjonen i media om fagledarmerking.

 

 • Kompetansebevis for utrykningsførere.

Innføringen av kompetansebevis for utrykningsførere er for lengst på plass. I den sammenheng vil Vegdirektoratet frem mot 2010 ta for seg et omfattende revideringsarbeid av forskriften. I den sammenheng innkaller Vegdirektoratet aktuelle høringsgrupper til samarbeid om revideringen.

UF-Norge er en av disse høringsgruppene.

Trond Fredrik Solhaug har deltatt i arbeidsgruppe i opplærling av instruktørar i utrykningskjøring.

 

 • I den nye plan og bygningslov vart størrelsen på heiser redursert……. Ole Christian

Torgasbøen har skreve brev.( sjå brev for meir utfyllande info)

 

I forbindelse med tilsyn med arven etter Lasse hermansen har det vore avholdt møte, og arbeidsgruppa føringsskriv kor kriteriane for bruka av arven har blitt sett opp.

>Frode Flesø og lensmann …. Skal ha tilsendt revidert reknskap etter kvar landsmøte.

 

 I fagtidsskriftene som er tilknyttet utrykningstjenesten har det i perioden vært flere artikler om fellesutvalgets aktiviteter.

De lokale fellesutvalg har også hatt flere artikler inne i sine lokale aviser.

 

 • Drøftelsesmøter med våre myndigheter

For å ha en god dialog med de myndigheter som styrer vår hverdag ser vi det som viktig å avholde møter for å utveksle gjensidig informasjon og holde hverandre oppdatert på utviklingen innenfor utrykningstjenesten. Det er i perioden avholdt slikt møte med Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen som er overordnet myndighet både for politi og brannvesen. UF-Norge ser det som formålstjenelig å fortsette med dette.

 

Av aktiviteter, temaer på fagkvelder i de lokale fellesutvalg og annen representasjon og deltakelse kan vi kort nevne:

 • Glattkjøringstrening arrangert over flere dager.
 • Russeaksjon sammen med biltilsynet der representanter fra fellesutvalget bidro blant annet med øvelser i praktisk brannslokking, teoretisk og praktisk grunnleggende førstehjelp og opptreden på skadestedet.
 • ”UF-trimmen” arrangeres flere steder og omfatter alt fra spinning, innebandy, basketball, fotball til bowling.
 • Deltakelse for å få til en kontrollert fyrverkerioppskytning.
 • Oppslag i VG om fartsdumper på hovedveiar.
 • Demonstrasjon av hva utrykningstjenesten står for ved flere anledninger.
 • Temakveld om tausheitsplikt
 • Temakveld om urban redning
 • Temakveld om redningsdykking, dykkerulykker
 • Ellers er det avholdt en rekke temakvelder rundt om i det ganske land av ulik karakter.
 • Temakveld om meldingsmottak og utrykningskjøring

 

 

Starum 4. mai 2006

 

Birgit Monsås             Trond Fredrik Solhaug                 Dag Myhr              Solfrid Østenengen

        (sign.)                                (sign.)                                  (sign.)                              (sign.)

 

 

   Jan-Olav Vagle        Ole Chr. Torgalsbøen         Arve Aasheim           Roar Gjerde

             (sign.)                        (sign.)                             (sign.)                        (sign.)