UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

LEDER:                                           Lasse Hermansen, UF-Follo, luftambulansetjenesten.

NESTLEDER:                                 Birgit Monsås, UF-Trondheim, politiet.

SEKRETÆR:                                  Dag Myhr, UF-Oslo, brannvesenet .

KASSERER:                                   Solfrid Østenengen, UF-Elverum, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                          Nils Messelt, UF-Moss, politiet.

STYREMEDLEM:                          Trond F. Solhaug, UF-Fredrikstad, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                          Jan-Olav Vagle, UF-Larvik, brannvesenet.

VARAREPRESENTANT:              Leif-Anders Valås, UF-Oslo, politiet.

VARAREPRESENTANT:              Ole Christian Torgalsbøen, UF-Øvre Hallingdal, brannvesenet.

                                                          

FAGLIGE OBSERVATØRER:            Ole Valen, politiet.

                                                           m/ vararepresentant Torbjørn Aas.

                                                           Steinar Olsen, ambulansetjenesten.

                                                           m/ vararepresentant Lars Solhaug.

                                                           Harald Haslie, brannvesenet.

                                                           m/ vararepresentant Bjørn Ove Pedersen.

 

REVISORER:                                  Gunnar Haugen, lensmann i Ås i Akershus.

                                                         Drude Owren Fogh, Oslo politidistrikt.

 

VALGKOMITE:                             Ole Valen, Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten. Valgkomiteens leder.

                                                      Lars Brenden, Oslo brann- og redningsetat.

                                                      Thrine Carlsen, Blefjell sykehus.                                                   

Det er i perioden avholdt fem landsstyremøter. Disse er avholdt på Geilo, Sykehuset Innlandet Gjøvik og tre av møtene er avholdt på Akershus ambulansetjenestes kontorer på Lørenskog. Leder, nestleder, sekretær og kasserer som til daglig tar seg av UF-Norges gjøremål har avholdt arbeidsmøter i perioden. Lederen har også holdt jevnlig kontakt med de øvrige medlemmer mellom styremøtene. Det har også vært stor tilgang på henvendelser til sekretariatet.

 

Landsstyret har i perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

 

Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Antall lokale fellesutvalg i Norge har økt vært år siden stiftelsen av UF-Norge 10. november 1995.

Det er satt av mye tid til kontakt og informasjon med steder der det er ønskelig å stifte lokalt fellesutvalg. Ved de fleste anledninger har representanter fra UF-Norge vært til stede på forberedende møter før lokale stiftelsesmøter, og på selve stiftelsesmøtet.

Arbeidet har resultert i at fra vi startet opp etter forrige Landsmøte på Elverum i mai 2002 med 70 registrerte fellesutvalg, kan vi nå med glede vise til at 75 lokale fellesutvalg i dag er i drift.

Leder Lasse Hermansen som til daglig har sitt arbeid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse har vært tilstede på et stort antall Tverrfaglige Akuttmedisinske Samarbeidskurs (TAS -kurs). Under disse kursene hvor ambulansetjenesten, brannvesenet og politiet deltar har lederen også brukt tiden til å informere om fellesutvalg og dets arbeid. Dette har medført at det i ettertid er stiftet nye fellesutvalg.

Aktiviteten i de lokale fellesutvalg blir lagt opp etter det initiativ og aktivitetsnivå som det lokale styret bestemmer. Det kan være fra engasjement til felles øvelser, faglige temakvelder, uttalelser i utrykningssaker lokalt og sentralt, og felles sosiale samlinger som knytter utrykningspersonellet tettere sammen.

UF-Norges landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg som disse skal ha kontakt med.

Dette for å stimulere og gi råd dersom dette er ønskelig.

 

Av aktiviteter og hendelser i perioden kan en kort nevne:

 • Fagmerking av ledelsen på et skadested

UF-Norge ble anmodet av Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen om å se på ny merking av ledelsen på et skadested. Dette arbeidet ble startet i vår forrige periode, og vestene har i mellomtiden vært utprøvd ett år i Follo politidistrikt.

UF-Norge har våren 2004 sluttbehandlet saken og sendt sitt endelige forslag til Justisdepartementet.

 • Bedre synbarhet på utrykningskjøretøyer – i første omgang ambulanser.

UF-Norge og Norges Ambulansesjefslag har etter oppfordring fra helsemyndighetene sett på fargevalget på ambulansene i sammenheng med en ny forskrift for ambulansebiler.

Forslaget ble behørig behandlet i begge organisasjoner og oversendt helsemyndighetene i forrige periode.

Forskriften er nå ferdigbehandlet og vi ser nå at våre fremtidige ambulansebiler blir gule av farge, noe som burde synes bedre i trafikken.

 • Kompetansebevis for utrykningsførere

Etter flere tiårs diskusjoner og utredninger om opplæring av utrykningsføre så UF-Norge at det var på høy tid å få avklart dette. I den forbindelse ble det i forrige periode avholdt et møte med samferdselsminister Terje Moe Gustavsen for å drøfte saken. UF-Norge møtte stor forståelse og kompetansebeviset ble endelig innført.

I kjølvannet av dette viste det seg å være uklarheter og ulike tolkninger rundt om i landet når det gjaldt den praktiske gjennomføringen og oppfølgingen av dette. UF-Norge ba derfor om et møte med samferdselsminister Toril Skogsholm for å avklare en ulik håndtering. Dette møte ble avholdt fredag 9. mai 2003 der også representanter fra Vegdirektoratet deltok. I forkant av møtet tok vårt styremedlem Nils Messelt samferdselsministeren og representanter fra Vegdirektoratet med på en lengre utrykningstur for å illustrere farer og problemer ved utrykningskjøring. Møtet har i ettertid gitt en positiv virkning.

 • Digitalt nødsamband

Dagens analoge samband holder så klart ikke mål.

Alle tre etater opererer på åpen linje. Samtlige har av sine respektive arbeidsgivere fått klar ordre om å ta hensyn til personvernet.

Den enkelte med få unntak er overlatt til seg selv i forhold til å avgjøre hva som blir sendt ut over nett. Denne påkjenningen kommer i tillegg til alt du skal utsette deg for av eksponering i daglig tjeneste.

Åpent samband gir kriminelle et forsprang. Når det nå er tillatt å inneha ”politiscanner”, er det kun kriminelle og andre naturlig nysgjerrige personer som har vunnet. Vi har tapt ved at vi risikerer å miste spor, viktige beslag og i verste fall komme til adresser der kriminelle har forberedt seg til kamp.

For helsevesenet betyr denne ”åpenheten” at de syke daglig får spredd detaljerte beskrivelser om seg selv, sine lidelser, familiære forhold og andre intime private detaljer rundt i nabolaget til en hver tyvlytter og sladrehank.
Dette er uholdbart og et tilbakeskritt i vår hverdag og for befolkningen.

For å støtte opp om innføringen av et nytt digitalt samband gjennomførte UF-Norge en underskriftskampanje blant landets utrykningspersonell for å påskynde denne prosessen. Vel 6000 underskrifter ble levert personlig til Justisdepartementet der statssekretæren mottok disse.

Det er også sendt brev til alle politiske partiers gruppeledere på stortinget for å belyse saken, der det kan sies å komme positive tilbakemeldinger.

I forbindelse med UF-Norges siste styremøte ble det laget en reportasje om nytt digitalt nødsamband som TV-Norge sendte i sine nyhetssendinger.

 • Revidering av skadekortet GP-8042

Etter mer enn 20 år med det "gamle" skadekortet GP-8042 skal det nå utvikles et mer moderne og effektivt verktøy for bruk i skadestedsarbeidet.

Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen og UF-Norge gjennomførte høsten 2002 et pilotprosjekt med nye skadekort for prehospital merking og dokumentering. Piloten ble gjennomført ved utrykningstjenesten i Akershus, Vestfold, Østfold og Tromsø by.

Målet med piloten var å utvikle et verktøy som raskt gir de skadde en riktig prioritering og hastegrad, og som viser kvalitativ og tydelig informasjon for riktig respons og resursinnsats. Trond Fredrik Solhaug fra UF-Norge som var ansvarlig for gjennomføringen av piloten la ned et stort stykke arbeid for å få fullført dette. På en enkel måte skal dette gi mest mulig data og presis dokumentasjon som igjen vil optimalisere skadestedsarbeidet.

 • Ludvigprisen for 2003 til UF-Åmot

Ludvigprisen er Hedmark fylkes trafikksikkerhetspris. Prisen som deles ut av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU), består av et diplom i ramme og 10.000 kroner. Prisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Hedmark som har gjort en spesiell innsats for trafikksikkerheten i Fylket. UF-Åmots leder Stein Dølplads som er avbildet på årsberetningens forside mottok prisen.

Hjemmesiden er vårt informasjonsvindu mot utrykningspersonell og andre interesserte som ønsker opplysninger om vår aktivitet og organisasjon. I tillegg har siden interne sider for de som er tilknyttet et lokalt fellesutvalg. Spesielt våre tett oppdaterte klipp fra pressen som angår våre yrker er godt besøkt. Siden administreres av Roy Larsen fra Oslo brann- og redningsetat.

 • Profileringsprodukter fra UF

For å profilere fellesutvalgstanken har UF-Norge collegegensere og kortarmede sommerskjorter påtrykt Utrykningspersonellet Fellesutvalg – Norges logo på brystet til salgs.

Salget administreres av kasserer Solfrid Østenengen.

 • Kondolansebrev i forbindelse med politiføstebetjent Arne Sigve Klungland sin bortgang.

Det brutale ranet i Stavanger april 2004 der politiføstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept gjorde sterkt inntrykk blant landets samlede utrykningspersonell. Det ble derfor sendt et kondolansebrev til politimesteren i Rogaland.

 • Informasjon

I fagtidsskriftene som er tilknyttet utrykningstjenesten har det i perioden vært flere artikler om fellesutvalgets aktiviteter.

De lokale fellesutvalg har også hatt flere artikler inne i sine lokale aviser.

 

Av aktiviteter, temaer på fagkvelder i de lokale fellesutvalg og annen representasjon og deltakelse kan vi kort nevne:

 • "Nødfrigjøring av fastklemte personer - samarbeid mellom etatene" der en i korte trekk kan si at man trekker rattet bort fra den fastklemte personen ved hjelp av enkel vinsj. Dette er en sak som UF-Oslo har brukt mye tid og krefter på å formidle i flere av landets fellesutvalg. Dette har nå blitt det nye innholdet i Stiftelsen Norsk Luftambulanses ”TAS-2 kurs”.
 • Støttespiller til Transportbedriftenes Landsforenings film om redning og beredskap ved alvorlige bussulykker. Filmen ble gratis distribuert til de av landets fellesutvalg som ønsket filmen.
 • Avholdelse av en større øvelse vedrørende takling av en bussulykke.
 • ”Vi ror for barna”. Et arrangement der overskuddet går til barneavdelingen på St. Olavs hospital.
 • Trafikksikkerhetsdager med informasjon til publikum.
 • ”Russeaksjon” der russen fikk sikkerhetskurs i UF-regi.
 • Husmerking – aksjon der en anbefalte huseierne om å merke husene sine med nummer der dette manglet for at unødig tid ikke skulle gå tapt dersom de trengte assistanse fra nødetaene.
 • Åpen dag for publikum er arrangert flere steder i landet.
 • Foredrag om fellesutvalgsarbeidet i lokale foreninger og organisasjoner av ulik art.
 • Informasjon til politistudentene om betydningen av et tverrfaglig samarbeid.
 • Foredrag om katastrofe og krisehåndtering.
 • Foredrag om nye metoder vedrørende kirurgisk behandling av alvorlige skader.
 • Glattkjøringskurs
 • Utarbeidelse av TV-innslag vedrørende forslag til andre bilisters opptreden når de møter et utrykningskjøretøy.
 • Felles UF-dag ble mange steder arrangert i sammen med Norsk Førstehjelpsråds årlige redningsdager.
 • Representanter fra fellesutvalg har vært konsultative medlemmer av trafikksikkerhetsutvalg.
 • Ellers er det avholdt en rekke temakvelder rundt om i det ganske land av ulik karakter.

 

 • Drøftelsesmøter med våre myndigheter

For å ha en god dialog med de myndigheter som styrer vår hverdag ser vi det som viktig å avholde møter for å utveksle gjensidig informasjon og holde hverandre oppdatert på utviklingen innenfor utrykningstjenesten. Det er i perioden avholdt slikt møte med Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen og Samferdselsdepartementet. UF-Norge ser det som formålstjenelig å fortsette med dette.

 

Stavern 7. mai 2004

Lasse Hermansen                  Birgit Monsås                    Dag Myhr                Solfrid Østenengen

        (sign.)                                    (sign.)                              (sign.)                              (sign.)

 

Trond Fredrik Solhaug   Nils Messelt   Jan-Olav Vagle  Leif-Anders Valås    Ole Chr. Torgalsbøen

             (sign.)                        (sign.)             (sign.)                    (sign.)                           (sign.)