VEDTEKTER FOR

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

Laget med bakgrunn i normalvedtektene for lokale fellesutvalg.

Godkjent på stiftelsesmøtet for Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge

            første gang 10. november 1995. 

Vedtatt på det første ordinære Landsmøte 31. mai 1996.

Revidert på Landsmøte 30. Mai 1997.

Revidert på Landsmøte 26. mai 2000.

Revidert på Landsmøte 7. mai 2004.

Revidert på Landsmøte 4. mai 2006.

Revidert på Landsmøte 7. mai 2008.

Revidert på Landsmøte 18. September 2012

§1 NAVN OG STIFTELSESDATO

Organisasjonens navn er Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge.

Stiftet den 10. november 1995.      

§2 ORGANER

 Organisasjonens organer er:

 1. Landsmøte
 2. Landstyre

§3 FORMÅL

 

Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge, har som formål å fremme samarbeid og forståelse mellom politi- og lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten i Norge.        

§4 VIRKSOMHET

Organisasjonen skal:

 1. Arbeide for å skape forståelse for den styrke og de verdier som ligger i samhold og gode kollegiale forhold mellom ansatte i de profesjonelle utrykningsetater.
 2. Arbeide for samarbeid og forståelse i form av møter, foredrag, prosjekter og uttalelser.
 3. Arbeide for å bli fast høringsinstans i saker som angår alle tre utrykningspersonellets etater, og som er viktig for det arbeide vi er satt til å gjøre i fellesskap.
 4. Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge er ingen fagforening, leder eller arbeidsgivergruppe, men et utvalg for tverrfaglig personellutvikling innenfor utrykningstjenesten i Norge.

 

Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge skal arbeide i forståelse og i samarbeid med alle etaters ledelse og fagorganisasjonene, men skal ha en fri og uavhengig stilling i forhold til disse.

§5 MEDLEMSKAP

Det er kun de lokale fellesutvalg som kan stå tilsluttet Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge.

§6 KONTINGENTEN

Det kreves ingen kontigent for medlemsskap i utvalget.  Det er kun Landsmøtet som kan bestemme om kontigent skal kunne kreves, og fastsette størrelsen av denne.         

§7 LANDSMØTET

 1. Landsmøtet er utvalgets øverste myndighet. Det avholdes annenhvert  år. Det skal avvikles innen mai måned. Nærmere tid og sted bestemmes av Landsstyret.
 1. Landsmøtet består av Landsstyret og en representant fra hvert lokale fellesutvalg i Norge. De møter med tale, forslags og stemmerett. I tillegg kan hvert fellesutvalg delta med en observatør.
 1. Sentrale arbeidsgiver/leder- og arbeidstakerorganisasjoner og offentlige etater, som organiserer tilsatte i politi-og lensmannsetaten, ambulansetjenesten og brannvesen, kan inviteres til å møte som observatører.
 1. Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet må sendes Landsstyret senestto måneder før Landsmøtet holdes.
 1. Landsstyret sender forslag til dagsorden, forretningsorden og innkomne forslag til de lokale utvalgene minst en måned før Landsmøtet holdes.
 1. Ved avstemming på Landsmøtet har hver delegat en stemme. 

    Sakene blir avgjort med stemmeflertall.

    Observatører og gjester har ikke stemmerett.          

§8 LANDSMØTETS OPPGAVER

 1. Vedta dags- og forretningsorden.
 2. Behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført opp på dagsorden.
 3. Avgjøre tvistespørsmål inkludert tolking av vedtekter.
 4. Velge Landsstyre som skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, tre styremedlemmer, og to vararepresentanter.
 5. Foreta vedtektsendringer.
 6. Velge valgkomite på tre faste medlemmer og en vararepresentant.
 7. Velge revisorer.
 8. Godkjenne regnskapet.

§9 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært Landsmøte innkalles av Landsstyret med minst 14 dagers varsel når spesielle saker gjør det nødvendig, eller når 2/3 av lokalutvalgene krever det.

Det kan bare behandle saker som foranligger innkallingen.

§10 LANDSSTYRET

 1. Landsstyret består av seks likestilte medlemmer. Av disse skal etatene være fortrinnsvis likt representert medto representanter hver.
 2. Landsstyret er beslutningsdyktig nårfire av medlemmene, hvorav leder eller nestleder er tilstede.
 3. Møte holdes så ofte som man finner det nødvendig, eller dersom et styremedlem krever det.
 4. Alle medlemmer av Landsstyret velges for inneværendelandsstyreperiode.

§11 LANDSSTYRETS OPPGAVER

Landsstyret skal:

 1. Lede utvalgets daglige virksomhet i samsvar med vedtekter og landsmøtets vedtak.
 2. Innkalle og forberede sakene til Landsmøtet.
 3. Forvalte utvalgets midler i samsvar med god regnskapsskikk, og legge frem regnskap for og beretning om virksomheten på hvert Landsmøte.
 1. Søke tilført økonomiske midler og støtte fra det offentlige og organisasjoner som ut fra samfunnsgagnlige tiltak har interesse for at dette arbeidet drives i Norge.
 1. Landsstyret kan oppnevne observatører til styret fra sentrale etater og organisasjoner som har sammenheng med utrykningstjenesten i Norge. Disse møter med tale og forlagsrett.

§12 ARBEIDSUTVALG

Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør et arbeidsutvalg mellom  styremøtene. Arbeidsutvalget skal bestå av minst en representant fra hver etat.

§13 KASSERER

Har daglig ansvar for økonomien, og et overordnet ansvar for å tilføre økonomiske midler, samt skaffe tilveie støtte fra organisasjoner og det offentlige. Jfr. § 11 nr. 4

§14 REVISJON

Minst en gang årlig skal det foretas kritisk og tallmessig revisjon i samsvar med god revisjonsskikk.  Revisjonen skal påse at regnskapsførselen er i samsvar med krav til ordentlig regnskapsførsel.  Det skal føres autorisert revisjonsprotokoll. Alle regnskaper skal undertegnes av leder, kasserer og revisorer.

 Det er Landsmøtet som godkjenner regnskapet.

 • 15 OPPLØSNING

Dersom Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge skal oppløses, må dette vedtas på Landsmøtet med 2/3 flertall.

Økonomiske midler som måtte være på Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norges konto, sperres de neste to år, for så å gis til et på forhånd bestemt formål innen utrykningstjenesten i Norge.

 • 16 UTGIFTER

Utgiftene i forbindelse med møtene, prosjekter etc. skal på forhånd godkjennes av UF-Norges arbeidsutvalg.

 • 17 IKRAFTTREDEN

Denne vedtekt gjøres endelig gjeldende fra det tidspunkt den er vedtatt på Landsmøtet 2006.

 • 18 VEDTEKTSENDRINGER

Endring av denne vedtekt kan bare foretas av Landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til slike endringer fremsettes i samsvar med bestemmelsen i § 8.