UF-Norge`s Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

 

Leder:                                    Jan Olav Vagle Larvik Brannvesen

Nestleder:                              Roar Gjerde Ambulansetjenesten Volda Sykehus

Sekretær:                              Rikard Baret Heimen Trøndelag brann- og redningstjeneste

Kasserer:                               Per Henrik Bykvist Politi Levanger

Styremedlem                         Tom Løvskogen Oslo Brann og Redningsetat

Styremedlem:                        Trygve Andre Hole (Halve perioden, ikke erstattet)

 

Det er vedtatt og bare ha et styremedlem for fremtiden pga økonomiske vurderinger.

 

Webmaster :                         Per Kåre Rjånes, UF-Ørsta/Volda ambulansetjeneste

 

Faglige observatører:           Vi har i perioden ikke hatt saker som trenger faglige                                      

                                                Observatører slik at ingen var plasert under den posten

 

Valgkomite:                         

Stine Merete Hedlund

Politi Larvik

 

Ole Anders Holmvaag

Trøndelag Brann og redningstjeneste

 

Stina Arvesen

Ambulanse/Helse-Modum

 

Revisorer:                 

Tor Arnt Roko Politi Oslo

 

Landsstyremøter.

Avholdt  2 landstyremøter i perioden, Et møte der vi inviterte oss selv til møte hos justisdepartementet. Et møte da styret deltok på seminaret ”mentalt forberedt” som ble avholdt i Trondheim

I tillegg til landstyremøte har det blitt avholdt en rekke epost møter. Vi har ikke hatt de store sakene i år, så møte via epost sparer UF Norge mye penger på bl.a. reise og overnatting. Lederen har holdt jevnlig kontakt med styret mellom møtene.

 

Landsstyret har i perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

 • Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Fra stiftelsesdato 10. november 1995 og frem til i dag er det 79 lokale utvalg som er tilsluttet UF Norge. Ut av disse er det noenmere aktive en andre og noen ligger nedefor en stund for senere å starte opp igjen.  Antall nye utvalg som er kommet til i siste periode er få. Det ser nå ut til at det begynner å tynnes ut av steder der det vil være naturlig å stifte nye lokale fellesutvalg. Noen steder har man også sett behovet for å slå sammen flere lokale fellesutvalg.

I perioden har man gjort et omfattende arbeid med å holde kontakten med alle lokale fellesutvalg for å høre hvordan den lokale aktiviteten er og få oppdatert alle adresselister med e-postadresser. Oppfølging med e-postadresser og endringer i lokale styrer er tidkrevende og må hele tiden følges opp.   Dette for å få til en raskere informasjonslinje ut til utvalgene. Under denne oppsøkende runden kom det frem at det var varierende aktivitet lokalt, men det meste ser ut til å fungere bra etter de forutsetningene som råder lokalt.

Videre jobbes det med å få i gang igjen noen lokale utvalg som har ligget nede en stund.

Det har kommet henvendelse om styrerepresentanter fra UF-Norge kan være til stede på lokale møter. Noe vi gjør så langt det er mulig. I perioden 2013/14 har blandt annet Jan –Olav Vagle besøkt 3 ulike lokale utvalg. Rikard Heimen har deltatt på brannmannseminar i Gøteborg, mens landstyret representerte i Trondheim under et faglig seminar.

 

Av aktiviteter og hendelser i perioden kan en kort nevne:

 • UF-Norges hjemmeside www.uf-norge.org

Per Kåre Rjånes er vår Webmaster.  De lokale utvalg bruker sida jevnt og trutt.  Enkelte lokale utvalg har sendt over rapporter om foredrag, arrangement i UF regi og dette har blitt publisert på nett sida. Men vi ønsker mere stoff til sida vår. Vi vet det fåregår mye ute blandt de lokale lag som kan legges ut. Dette er også en inspersasjon for andre lokale lag til å lage til noe selv.  Per Kåre er dyktig som webmaster noe siden bærer preg av.

 

 • UF  Norge som høringsinstans.

 I perioden som har gått har UF Norge blitt med på høringer ved flere anledninger. Det har vært fra nybygging av veier, omlegging av veier inklusive skilting.

 

 • Informasjon.

I fagtidsskriftene som er tilknyttet utrykningstjenesten har det i perioden vært flere artikler om fellesutvalgets aktiviteter.

De lokale fellesutvalg har også hatt flere artikler inne i sine lokale aviser.

 

 • Søknader om økonomisk støtte til UF Norge

Økonomi er også veldig viktig for UF Norge. Medlemmene er spredd over hele landet så det koster penger å holde kontakt samt til møter og lignende.

En rekke søknader er sendt til samarbeidspartnere, utstyrsleverandører og andre som vi kan sammenligne oss med.

Det er ikke så mange som har funnet plass til og støtte oss med penger. Noen av de vi har søkt om økonomisk støtte av har vi pratet med i etterkant. Svarene er de samme. Det er tøffere tider og de har ikke midler til å støtte oss noe de beklager. Det er tøft overalt.

Men arbeidet fortsetter ufortrødent vider med å skaffe støttespillere . Vi må tenke økonomi hele tiden . E post møter og at UF Norge bare betaler for reisestøtte til en delegat på Landsmøte er bare noen av grepene som er gjordt for å spare penger.

Vi har mottat støtte på kr 6000,. fra brannmannen og fagforbundet i løpet av perioden.

 

 • Arbeidsgruppe Statensvegvesen

 

Utpeking av arb gruppe SVV /vurdering av etterutdanning utrykningssjåfører:

POLITI repr: Frode Tystad  BRANN repr: Thomas Egestad  UF-Norge repr: Tom A. Løvskogen

 

Forskjellige arrangement de lokale UF lag har vært med på

 • Glattkjøring
 •  Russeaksjonen sammen med biltilsynet der representanter fra fellesutvalget bidro blant annet med øvelser i praktisk brannslokking, teoretisk og praktisk grunnleggende førstehjelp og opptreden på skadestedet.
 • Demonstrasjon av hva utrykningstjenesten står for ved flere anledninger.
 • Gladag på barneavdelingene.
 •  Ellers er det avholdt en rekke temakvelder rundt om i det ganske land av ulik karakter.
 • Blålysdagen på Solsiden.
 • Familiedagen i Oslo.
 • Barnas drømmedag i Trondheim

 

Jan Olav Vagle                         Roar Gjerde                Rikard Heimen            

            (sign)                                      (sign)                           (sign)

 

Per Henrik Bykvist                 Tom Løvskogen                Trygve Andre Hole

            (sign)                                      (sign)                           (sign)