UF - Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

  

LEDER:                                           Lasse Hermansen, UF - Follo, luftambulansetjenesten.

NESTLEDER:                                 Nils Messelt, UF – Moss, politiet.

SEKRETÆR:                                  Dag Myhr, UF - Oslo, brannvesenet .

KASSERER:                                   Børre Johansen, UF - Drammen, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                          Trond F. Solhaug, UF – Fredrikstad, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                         Per-Olav Hjelstad, UF - Grenland, brannvesenet.

VARAREPRESENTANT:              Stig Hefstad Wang, UF - Oslo, politiet.

VARAREPRESENTANT:              Grete Rugland, UF - Alta, politiet.

 

                                                          

 

FAGLIGE OBSERVATØRER:    Ole Valen, politiet.

                                                    m/ vararepresentant Dorthe Månnson.

                                                    Pål Madsen, ambulansetjenesten.

                                                    m/ vararepresentant Jon Erik Steen-Hansen.

                                                    Harald Haslie, brannvesenet.

                                                    m/ vararepresentant Bjørn Ove Pedersen.

 

REVISORER:                             Gunnar Haugen, lensmann i Ås i Akershus.

                                                    Drude Owren Fogh, Oslo politidistrikt.

 

VALGKOMITE:                           Ole Valen,  Hovedverneombud for politi- og  lensmannsetaten. Valgkomiteens leder.

                                                    Lars Brenden,  Oslo brann- og redningsetat.

                                                    Randi Lia,  AMK- Bærum sykehus.

Styremedlem Per-Olav Hjelstad ba om fritak som styremedlem fra 1. desember 1999 grunnet overgang til annet arbeid.

Faglig observatør Pål Madsen ba om fritak som faglig observatør fra 1. februar 2000 og ut året grunnet stort arbeidspress i sitt daglige virke i nevnte periode. I Pål Madsens fravær er Steinar Olsen, ambulansesjef i Akershus oppnevnt.                                         

Det er hittil i perioden avholdt tre landsstyremøter. Disse er avholdt på Drammen brannstasjon,  Moss politistasjon og hos Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten.

Leder, nestleder, sekretær og kasserer som til daglig tar seg av UF – Norges gjøremål, har avholdt flere arbeidsmøter i perioden.

Lederen holder også jevnlig kontakt med de øvrige medlemmer over telefon.

Det har også vært en stor tilgang på henvendelser til sekretariatet.

 

Landsstyret har i perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

 

Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Antall lokale fellesutvalg i Norge er mangedoblet siden stiftelsen av UF - Norge 10. november 1995.

UF - Norges styremedlemmer har avsatt mye tid til kontakt og informasjon med steder der det er ønskelig å stifte lokalt fellesutvalg. Ved de fleste anledninger har representanter fra UF - Norge vært til stede på forberedende møter før lokale stiftelsesmøter og på selve stiftelsesmøtet.

Arbeidet har resultert i at fra vi startet opp etter forrige Landsmøte i mai 1999 med 53 registrerte fellesutvalg, kan vi nå med glede vise til at 59 lokale fellesutvalg i dag er i drift.

I denne sammenheng har leder Lasse Hermansen besøkt flere fellesutvalgs styremøter og medlemsmøter, samt vært med på andre møter tilknyttet fellesutvalgsarbeidet.

 

Dette er fortsatt  noen av hovedoppgavene  til landsstyret.

Det er hyggelig å registrere at utrykningspersonellet trives i fellesskapet !

UF - Norges landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg som disse skal ha kontakt med.

Dette for å stimulere og gi råd dersom dette er ønskelig.

 

Det er i perioden nedsatt flere prosjektgrupper som blant annet har tatt for seg:

 

Gjennom UF’s arbeid på landsbasis vil prosjektgruppens arbeid være av stor betydning. Resultatet av disse sakene vil gå ut på høring eller bli avgjort i landsstyret eller på Landsmøtet.

Alle prosjektgruppene har som prinsipp at det skal være tverrfaglig sammensatt.

Følgende prosjektgrupper er oppnevnt og bedt om å utrede  følgende saker hvor den enkelte kan komme med innspill og synspunkter:

 

”Erfaringsgruppen fra ulykker og andre hendelser”     

Mandat / forutsetning:    

Erfaringsgruppen skal innhente erfaringer og formidle kunnskap og faktaopplysninger fra både små

og store hendelser som igjen kan bidra til økt sikkerhet for utrykningsmannskapene.

Leder: Harald Haslie

 

”Felles 112 alarmsentral?”

Mandat / forutsetning:

Justisministeren har tatt til orde for ett felles nødvarslingsnummer 112 som resten av Europa benytter.

Prosjektgruppen skal utrede UF-Norges syn på forslaget ved å gjøre selvstendige undersøkelser rundt dette spørsmålet ved innhenting av informasjon og erfaring fra steder der dette benyttes i dag.

Leder: John A. Eeg.

”Fagmerking av ledelsen på et skadested”

Mandat / forutsetning:

Den nåværende ledermerkingen/vester som benyttes på skadestedsledelsen ble innført i Norge for vel 20 år siden. Tiden var derfor inne til å se på disse vestenes merking opp mot den fagmerkingen som i dag benyttes i Europa, og ikke minst hos våre svenske naboer.

Vi har orientert Justisdepartementets Rednings- og Beredskapsavdeling om at vi har nedsatt en arbeidsgruppe som har startet dette arbeidet. Dette har resultert i at det er gitt aksept fra Justisdepartementet, Sosial- og Helsedepartementet og Kommunal- og Regionaldepartementet at UF-Norge arbeider med og fremlegger forslag til revisjon av direktiver for redningstjenesten hva ledermerking angår.

I denne sammenheng arrangerte arbeidsgruppen et informasjonsmøte for representanter for myndighetene og vernetjenesten i de ulike etater hos Reflectil Norge AS som bidro med ekspertise på området som omhandler vernevester.

Leder: Leif Anders Valås.

”Bedre synbarhet på utrykningskjøretøyer – i første omfang ambulanser”

Mandat / forutsetning:

På sikt ønsker UF-Norge å se på utrykningskjøretøyenes synbarhet i trafikken og dets sikkerhet på et ulykkessted. Gruppas arbeid startes med å se på ambulansenes synbarhet ut i fra de tradisjonelle fargene rødt/hvitt.

Som et ledd i standardiseringsarbeidet i EU er det nedsatt en teknisk komite "Arbeidsgruppe 1" som har fått i oppgave å se på standardisering av ambulanser i EU-området - herunder synbarhetsfarge. Ambulansesjef i Akershus, Steinar Olsen er medlem av denne arbeidsgruppen.

Resultatet herfra skal i samråd med Statens Helsetilsyn, Ambulansesjefslauget i Norge og Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge komme frem til et forslag.                                     Leder: Steinar Olsen.

”Felles UF-uke/UF-dag avholdes over hele landet?”

Mandat / forutsetning:

UF-Elverum og UF-Åmot har arrangert trafikksikkerhetstiltak på riksvei 3 gjennom Østerdalen. Alle tre etatene laget effektive, positive og utadvendte tiltak som har blitt presentert for trafikkantene der disse har blitt stoppet og gitt informasjon på et kontrollsted.

Gruppen utformer forslag til en prosjektbeskrivelse på hvordan en slik uke/dag kan gjennomføres i de lokale fellesutvalg.

Leder: Magne Brobakken.

”Fagmerking på brannvesenets innsatstøy”

Mandat / forutsetning:

Vurdere synbarhet og kvalitet ved bruk av fagmerking (rødt og hvitt sjakkmønster) på brannvesenets innsatstøy og komme med anbefalinger på dette. Dette vurderes opp mot ambulansepersonellets og politiets bruk av fagmerking.

I den anledning har UF-Norge avholdt to seminarer om refleksoppbygging og riktig bruk hos    3M-Norge der innkjøpsansvarlige fra lokale brannvesener og produsenter av brannbekledning var samlet.

Det er nylig utviklet sjakkmønstret reflekser som er godkjent på tøy som har krav til flammehemming. I denne sammenheng vil gruppen komme med anbefalinger ovenfor produsentene av brannbekledning at slik refleks benyttes, slik at alle tre etater er utstyrt med "fagmerking".

Leder: Dag Myhr.

”Tverrfaglig bruk av redningskanalene”

Mandat / forutsetning:

Utarbeide praktiske veiledninger på bedre tverrfaglig bruk av redningskanalene under utrykning og på innsatsstedet utrykningspersonellet i mellom.

Leder: Lasse Hermansen.

”Forbedre utrykningspersonellets innsats og sikkerhet ved ulykker i tunneler”

Mandat / forutsetning:

I første omgang samle inn informasjon som finnes på dette området og gjøre dette kjent i UF-organisasjonen. Se på det videre behov for å gjøre denne typen innsats bedre og sikrere i de utfordringer som foreligger.

I denne sammenheng kan vi nevne at UF-Follo i anledning bygning av den undersjøiske "Oslofjordtunnelen" fra første øyeblikk, i denne ett-løps tunnelen på 7,2 km med svært begrenset nødutganger og innsatsveier, hevdet betydningen av TV-overvåkning. Dette for at utrykningspersonellet på et tidlig tidspunkt skal kunne se ulykkens omfang, forberede innsats og ta vare på sikkerheten slik en er vant til fra alle de andre tunnelene i området. Saken har vært oppe i Stortinget uten at dette så langt har avklart utrykningspersonellets sikkerhetskrav. UF-Follo som forberedte mange praktiske øvelser i det omfattende tunnelsystemet har i protest vedtatt ikke og stå for disse øvelsen når en ikke får forståelse for kravet. Dette vil kunne danne et prinsipp for alle omfattende tunnelsystemer i Norge, og krav til sikkerhet for utrykningspersonellets innsats i tunneler.

Leder: Thor Kristiansen.

 

”Informasjonsstrategi internt og eksternt innenfor UF-arbeidet”.

Mandat / forutsetning:

Legge opp en strategi for bruk av ulike informasjonskanaler med særlig vekt på Internett.

Leder: Lasse Hermansen.

 

”Salg av profileringsartikler”.

Mandat / forutsetning:

Se på mulighetene for å få laget gode profileringartikler som kan selges til inntekt for UF-arbeidet.

Leder: Tom Spjeldnæs.

 

Av aktiviteter, temaer på fagkvelder i de lokale fellesutvalg og annen representasjon og deltakelse kan vi kort nevne:

 • Seminaret ”Bedre føre var, enn etter snar” fra ”Stiftelsen Svein Gutterups Minnefond” er avholdt i fellesutvalgene på Hamar, Harstad & Omland, Trondheim og Steinkjer som var beregnet på alle UF-medlemmer og deres livspartnere.
 • Den tragiske brannen i "Bragernestunnelen" der vi mistet to gode kolleger og flere ble skadet, har vært gjennomgått som faglige temakvelder i flere lokale fellesutvalg. Skadestedsleder Ove Andre Karlsen og operativ leder sanitet Jan Einar Andersen har delt sine tragiske opplevelser og nyttige erfaringer med annet redningspersonell.
 • Det er avholdt flere temakvelder rundt om i de lokale fellesutvalg som har tatt for seg den tragiske togulykken på Åsta i Åmot under tema: ”Hva møtte utrykningstjenesten under den tragiske togulykken på Åstad i Åmot? Mannskapenes erfaringer og ettertanker” .             Forelesere har vært skadestedsleder Ove Osgjelten, fagleder brann Nils-Erik Haagenrud og avdelingsleder for ambulansetjenesten Johnny Hagen.
 • ”Skred / skredtjeneste”.
 • ”Rutiner ved ulykker på jernbanen”.
 • ”Ambulansens operative virksomhet opp mot taushetsplikten”.
 • ”Fellesøvelse med farlig gods som tema”.
 • ”Informasjon om min etat” tverrfaglig utveksling mellom etatene.
 • ”Trafikkdag for Russen” bevisstgjøring av holdninger før en hektisk skoleavlutning.
 • ”Befaringer i nye veitunneler”.
 • ”Felles glattkjøringsopplæring”.
 • ”Redningstjenestens dag”.
 • ”Bruk av tunnelsamband”.
 • ”Temakveld hos 330 skvadronen (Sea-King) på Rygge”.
 • ”Temakveld – HRS”.
 • ”Informasjonsaksjon på riksvei 3 gjennom Østerdalen” der UF – Elverum i samarbeid med Statens veivesen, Hedmark og Østerdal politidistrikt gjennomførte en stor informasjonsaksjon der en stor mengde kjøretøyer ble stoppet og gitt informasjon om det store antall ulykker som rammer denne strekningen hvert år.
 • ”Airbag i kjøretøy” Hvordan forholder vi oss til ikke utløste airbager ved frigjøring av fastklemte personer. Dette har vært tema i flere lokale fellesutvalg.
 • ”Bruk av redningskanalene” Trening i bruk av disse har vært tema i flere lokale fellesutvalg.
 • ”Hospitering hos hverandre” Dette er utført flere steder for å bedre forstå hverandres arbeidssituasjon.
 • ”Åpen dag på brannstasjonen” Et populært tiltak for så vel voksne som barn !
 • ”Øvelseskomite for Oslofjordtunellen”
 • ”Trafikksikkerhetsdager” Det er avholdt flere slike arrangementer for forsvarets rekruttskoler i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
 • ”Videregående skole – ambulansefag” Orientering om tverrfaglig samarbeid i utrykningstjenesten.
 • ”Politihøyskolen” Orientering for annet års studenter av Lasse Hermansen og Ole Valen om tverrfaglig samarbeid i utrykningstjenesten. Dette er avholdt i Odalen, Kongsvinger og Bodø.
 • ”Orienteringsmøter” På anmodning fra organisasjoner og liknende er det avholdt orienteringer om fellesutvalgets arbeid flere steder i landet.
 • "Konferanser" Leder har deltatt på konferansen "Farlig Redningstjeneste" som foreleser om fellesutvalgets arbeide og deltaker på "Traume 2000" som hadde stor oppslutning fra utrykningspersonellet i hele Norge.
 • "Fagbladene" Det blir skrevet flere artikler og sendt stoff fra UF-Norge til de tre fagbladene "Brannmannen", "Politiforum" og "Ambulanseforum" av tverrfaglig interesse.
 • "Kompetansebevis for utrykningsførere" Det er sendt brev til statsråden i Samferdselsdepartementet der en ber om at arbeidet med innføring av et kompetansebevis for utrykningsfører blir intensivert slik at det kan tre i kraft snarest. 
 • "Piggdekkavgift for utrykningskjøretøyer" Da det ble innført avgift for bruk av piggdekk i de større byene omhandlet dette også utrykningskjøretøyer. UF-Norge sendte brev til myndighetene der man ba om fritak for dette, da dette bl.a. kunne gi problemer for utenbys ambulanser på utrykning til større sykehus i byene. Signaler man i ettertid har fått er at denne avgiften vil bli fjernet for utrykningskjøretøyer neste år.
 • "Taffic Warning System" UF-Norge har blitt presentert et nytt elektronisk varslingssystem og bedt om å avgi uttalelse om dette systemet som tar for seg tidlig varsling til bilførere dersom det er oppstått en ulykke/farlig situasjon i bilens nærområde.
 • "TAS-kurs" Det har kommet tilbakemelding fra utrykningspersonellet og lokale fellesutvalg  hvilken stor betydning Stiftelsen Norsk Luftambulanses "Tverrfaglige Akuttmedisinske Samarbeid", som er arrangert i vel 60 kommuner over hele Norge har betydd for den lokale utrykningstjenestens samarbeid innenfor ambulanse, helse, brann og politi. Disse kursene gis gratis til det tverrfaglige samarbeide lokalt.

I tillegg er det utført felles samlinger, reiser, befaringer, sportsarrangementer for utrykningsmannskaper, sosiale sammenkomster for å bli bedre kjent med hverandre og annen virksomhet av enhver art.

 

Økonomistyring/ administrasjon / innkjøp / sponsorstøtte:

UF - Norge er avhengig av økonomisk støtte for at organisasjonen kan utøve sitt virke på en forsvarlig måte.

Økonomien i utvalget har vært tilpasset aktivitetsnivået, og vi fikk i inneværende periode økonomisk støtte fra Justisdepartementet, Rednings- og Beredskapsavdelingen og fra forskjellige firmaer, noe som gjør det mulig å få utført vårt arbeid på en skikkelig måte.

Det henvises før øvrig til eget årsregnskap.

Våre økonomiske støttespillere er omtalt på årsberetningens bakside.

Leder og sekretær utfører administrativt arbeide i løpet av året som til sammen utgjør ca.16 timers arbeide hver uke på fritiden noe som på årsbasis utgjør ca. 830 timer. I tillegg har også styrets medlemmer på fritiden vært på besøk hos lokale fellesutvalgs møter og temakvelder.

Det er i perioden innkjøpt bærbar PC for å lette på sekretærens arbeid.

Kasserer Børre Johansen arbeider kontinuerlig med å få til økonomisk støtte til UF – Norge, noe som er en krevende jobb.

 

For Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge

Ski 26. mai 2000

 

Lasse Hermansen                  Nils Messelt                    Dag Myhr                   Børre Johansen

            (sign.)                             (sign.)                               (sign.)                               (sign.)

 

 

Per-Olav Hjelstad     Trond Fredrik Solhaug     Stig Hefstad Wang          Grete Rugland

         (sign.)                             (sign.)                              (sign.)                             (sign.)