Færre og større brann- og redningsvesen

DSB oversendte i dag et beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet til Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Departementet anbefales å gi sin tilslutning til utarbeidelse av et statlig pålegg til kommunene om regionalt samarbeid om brann- og redningsoppgaver.

Brann- og redningsvesenene er en svært viktig ressurs for det samlede samfunnssikkerhetsarbeidet. Brannsikkerhet er et kommunalt ansvar, noe som innebærer at kommunen plikter å stille de midler som trengs for gjennomføring av lovens bestemmelse, til rådighet for brann- og redningsvesenet.

Mange kommuner ikke har økonomisk evne til å bygge ut et fullgodt brann- og redningsvesen. Dermed oppstår forskjeller i organisering, kvalitet, effektivitet, kapasitet og evnen til å forebygge og håndtere branner. Utfordringene har siden 1970 vært forsøkt løst gjennom en lovfestet plikt for kommunene til å samarbeide om lovpålagte brannverntiltak. Når vi i 2015 fremdeles ikke har oppnådd tilstrekkelig grad av samarbeid, anses det imidlertid nødvendig med sterkere grad av statlig styring, gjennom etablering av robuste regionale brann- og redningsvesen. Les mer på DSB.no