Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Årsberetning 2008-2010

UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

 

Leder: Jan Olav Vagle Larvik Brannvesen

Nestleder: Roar Gjerde Ambulansetjenesten Volda Sykehus

Sekretær: Stein Dølplads Åmot Brann og Redning

Kasserer: Per Henrik Bykvist Politi Levanger

Styremedlem Tom Løvskogen Oslo Brann og Redningsetat

Styremedlem: Henning Johanesen Horten Politistasjon

Styremedlem: Randi Spørck Ambulansen Bodø

Varamedlem: Grete Bru Luftambulansen Alta

Varamedlem: Trygve Møllerbakk Politi Bodø

 

Webmaster : Per Kåre Rjånes, UF-Ørsta/Volda ambulansetjeneste

 

Faglige observatører: Thomas Buxrud UF Trondheim Politi

                                Trond Fredrik Solhaug UF Fredrikstad Ambulanse

                                Brann - Ledig

 

Valgkomite: Linda Solem Politi Larvik

                  Ole Ludvigsen Trondheim Brannvesen.

                  Stina Arvesen Ambulansen Modum

 

Revisorer: Gunnar Haugen, pensjonert lensmann, Ås lensmannskontor.

                Tor Arnt Roko Politi Oslo

 

 Landsstyremøter.

Det er i perioden avholdt fire landsstyremøter. Disse er avholdt 7. mai 2008 i på hotell Sagafjord Ørsta, (etter landsmøtet), 17-18 november 2008 på hotell Bristol i Oslo, 23. mars 2009 på Quality Airport hotell på Gardermoen og til slutt 30. november og 1. desember 2009 hos SNLA i Drøbak. Lederen har holdt jevnlig kontakt med styret mellom møtene.

 

Landsstyret har i perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

 

Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Fra stiftelsesdato 10. november 1995 og frem til i dag har 71 lokale fellesutvalg tilsluttet seg Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge. Antall nye utvalg som er kommet til i siste periode er få. Det ser nå ut til at det begynner å tynnes ut av steder der det vil være naturlig å stifte nye lokale fellesutvalg. Noen steder har man også sett behovet for å slå sammen flere lokale fellesutvalg.

I perioden har man gjort et omfattende arbeid med å holde kontakten med alle lokale fellesutvalg for å høre hvordan den lokale aktiviteten er og få oppdatert alle adresselister med e-postadresser. Oppfølging med e-postadresser og endringer i lokale styrer er tidkrevende og må hele tiden følges opp. Dette for å få til en raskere informasjonslinje ut til utvalgene. Under denne oppsøkende runden kom det frem at det var varierende aktivitet lokalt, men det meste ser ut til å fungere bra etter de forutsetningene som råder lokalt.

Videre jobbes det med å få i gang igjen noen lokale utvalg som har ligget nede en stund.

Det har også kommet henvendelse om styrerepresentanter fra UF-Norge kan være til stede på lokale møter. Dette er noe styret gjør så langt det er mulig.

 

Av aktiviteter og hendelser i perioden kan en kort nevne:

 

 UF-Norges hjemmeside www.uf-norge.org

Per Kåre Rjånes er vår Web master. De lokale utvalg bruker sida jevnt og trutt. I gjennomsnitt er det ca 1600 som er innom pr måned og det er bra. Enkelte lokale utvalg har sendt over rapporter om foredrag, arrangement i UF regi og dette har blitt publisert på nett sida. Per Kåre er dyktig som web master noe sida bærer preg av.

 

 UF-informasjonsbrosjyre.

UF Norges informasjonsbrosjyre er ferdig og er blitt veldig fin.. Her blir alle tre etatene presentert på en flott måte. Informasjonsbrosjyren kan bestilles fra styret i UF Norge og er gratis, og er allerede delt ut til flere lokale utvalg.

 

 Kompetansebevis for utrykningsførere.

UF Norge var høringsinstans opp i mot utrykningsforeskriften som Veidirektoratet jobbet med. Frode Tystad, Thomas Buxrud, Tom Løvskogen og Trond Fredrik Solhaug representerte UF Norge. Frode og Thomas B hadde satt seg ned og lagd et omfattende forslag til høringsuttalelse. Forslagene ble på et møte i Trondheim presentert for Tom Løvskogen og Trond Fredrik Solhaug på vegne av styret i UF-Norge. Med noen justeringer ble utkastet ferdig.

Det ble lagt vekt på gode regler for egentrening og arbeidsgivers ansvar til å følge opp. Instruktørens ansvar var viktig å få klarlagt også

Arbeidsgruppa til UF - Norge hadde kommentarer til de fleste punkter i høringsuttalelsen. Noen ble utdypet mer en andre.

Det er tydelig når vi ser den ferdige utrykningsforskriften at arbeidsgruppa til UF - Norge har påvirka det endelige sluttresultatet. En av arbeidsgruppene til UF - Norge har igjen gjort et godt stykke arbeid. En stor takk til Frode Tystad, Thomas Buxrud, Tom Løvskogen og Trond Fredrik Solhaug

 

 Informasjon.

I fagtidsskriftene som er tilknyttet utrykningstjenesten har det i perioden vært flere artikler om fellesutvalgets aktiviteter.

De lokale fellesutvalg har også hatt flere artikler inne i sine lokale aviser.

 

 Midtdeler.

UF-Norge har satt ned en gruppe som består av Jack Halten, Phillip H. Bain, Pål Schrøder, Lars Solhaug og Bjørn Ove Pedersen.

ÅPNINGER FOR NØDETATENES BRUK I MIDTDELERE PÅ E6 I ØSTFOLD

Etter mange års kontakt og møter med representanter for Statens vegvesen lokalt og et kort møte med statssekretæren i Samferdselsdepartementet, lykkes til slutt representanter for UF Østfold å få åpninger i midtdelere på E6-strekningen Patterød (Mosseporten) og Solli (grense Råde/Sarpsborg) i 2009.

På den angitte strekningen har Statens vegvesen laget 7 nye åpninger, slik at lengste strekning uten åpning i midtdeler eller av-/påkjøring i forbindelse med kryss er 2,7 km. UF ønsket også en deling av denne strekningen, for å få kortere distanse mellom åpningene. For UF generelt og for de lokale representantene spesielt må det anses å være en akseptabel løsning som vil gi nødetatene nødvendig muligheter til å utføre sine oppgaver uten tap av ekstra kjøretid. Den valgte løsningen vil også gi mulighet for å kunne snu trafikken/evakuere kjørefelt dersom dette skulle bli nødvendig.

Veimyndighetene bør følge opp denne løsningen på andre strekninger hvor det i dag er langt mellom nødetatenes mulighet til å komme over i motsatt kjørefelt på grunn av midtdelere. UF aksepterer verdien av midtdelere som trafikksikkerhetstiltak, men påpeker nødetatenes behov når ulykken likevel har inntruffet. I mange tilfeller vil tiden kunne ha avgjørende betydning for konsekvensene av en hendelse – det er fornuftig å legge til rette for at nødetatene kan unngå lange omkjøringer der dette lar seg gjøre gjennom økonomisk akseptable løsninger.

Det er lite trolig at disse 7 åpningene vil bli benyttet hyppig av nødetatene. Det har ingen betydning så lenge vi vet at de finnes. Med andre ord – VI ER FORBEREDT!

Med UF-hilsen

(på vegne av den lokale arbeidsgruppen)

Jack Hatlen

Brannsjef

Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen

Meget bra utført arbeid av arbeidsgruppa

 

 Standardisering av hjelmer i brannvesenet

UF- Norge har på sendt inn et forslag utarbeidet av Stein Dølplads og Tom Løvskogen til NBLF om standardisering av farge på hjelmer for ledere og konstabler i brannvesenet.

 

 Søknader om økonomisk støtte til UF Norge

Økonomi er også veldig viktig for UF Norge. Medlemmene er spredd over hele landet så det koster penger å holde kontakt samt til møter og lignende.

En rekke søknader er sendt til samarbeidspartnere, utstyrsleverandører og andre som vi kan sammenligne oss med.

Det er ikke så mange i inneværende landsmøteperiode som har funnet plass til å støtte oss med penger. Noen av de vi har søkt om økonomisk støtte av har vi pratet med i etterkant, og svarene er de samme. Det er tøffere tider og etater/bedrifter har ikke lenger midler til å støtte oss på samme måte som før noe de beklager.

Landsstyret arbeider fortsatt ufortrødent videre med å skaffe støttespillere.

 

 Kontakt over landegrenser

Noen lokale UF lag har også kontakter i utlandet. UF Larvik for å ha nevnt et, har kontakter i Litauen og Latvia. De har besøkt Litauen og i fjor hadde de besøk frå Litauen.

Dette er en flott måte å treffe kolleger frå et annen land samt å spre UF ånden over grensene

UF Larvik og besøkende fra Litauen. ”Foto Østlandsposten”

 

En honnør til UF Trondheim for den kreative måten de jobber på.

 

Av aktiviteter, temaer på fagkvelder i de lokale fellesutvalg og annen representasjon og deltakelse kan vi kort nevne:

Tom Løvskogen, Kristin Krogsether og Thor Kristiansen holdt foredrag om rasulykken i Ålesund

for UF Åmot.

 

 Glattkjøringstrening.

 

 Russeaksjonen sammen med biltilsynet der representanter fra fellesutvalget bidro blant annet med øvelser i praktisk brannslokking, teoretisk og praktisk grunnleggende førstehjelp og opptreden på skadestedet.

 

 ”UF-trimmen” arrangeres flere steder og omfatter alt fra spinning, innebandy, basketball, fotball til bowling.

 

 Demonstrasjon av hva utrykningstjenesten står for ved flere anledninger.

 

 Gladag på barneavdelingene.

 

 Ellers er det avholdt en rekke temakvelder rundt om i det ganske land av ulik karakter.

 

Oscarsborg 18. Mai 2010

 

Jan Olav Vagle          Roar Gjerde               Stein Dølplads              Per Henrik Bykvist         Grete Bru

      (sign.)                    (sign.)                         (sign.)                           (sign.)

 

Tom Løvskogen        Randi Spørck            Trygve Møllerbakk          Henning Johanesen

      (sign.)                    (sign.)                          (sign.)                         (sign.)