Årsberetning 2006-2008

UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

 

 

Leder:                                     Birgit Monsås, UF-Trondheim, politiet.

Nestleder:                               Trond Fredrik Solhaug, UF-Fredrikstad, ambulansetjenesten.

Sekretær:                               Roar Gjerde, UF-Ørsta/Volda, ambulansetjenesten.

Kasserer:                                Jan-Olav Vagle, UF-Larvik, brannvesenet.

Styremedlem                           Bjørn Ove Pedersen, UF-Moss, brannvesenet.

Styremedlem:                         Arve Aasheim, UF-Valdres, politiet.

Styremedlem:                         Ole Christian Torgalsbøen, UF-Øvre Hallingdal, brannvesenet.

Varamedlem:                         Oddgeir Blokkum, UF-Follo, politiet.

Varamedlem:                         Lars Solhaug, Gjøvik & Toten, ambulansetjenesten.

 

 

Webmaster :                          Per Kåre Rjånes, UF-Ørsta/Volda, ambulansetjenesten.

Webmaster:                           Marius Eriksen, UF-Larvik, brannvesenet.

 

Faglige observatører:            Hans Erik Andersen, brannvesenet  m/vararepresentant Jack Hatlen.

                                                Henning Johansen, politiet  m/vararepresentant Rune Andersen.

                                                Per Christian Juvkam  m/vararepresentant Bjørn Karr.

 

 

Valgkomite:                           Tony Ugstad, Drammensregionen brannvesen.

                  Rikke Hallgren, Follo politidistrikt.

              Bård Jarwson, ambulansetjenesten i Trondheim.

              Pål Madsen, Luftambulansetjenesten ALS.

 

 

Revisorer:                              Gunnar Haugen, pensjonert lensmann, Ås lensmannskontor.

              Drude Owren Fogh, Oslo politidistrikt.

 

Det er i perioden avholdt fire landsstyremøter. Disse er avholdt på Sandefjord  brannstasjon, Moss brannstasjon, i Justisdepartementets lokaler i Oslo og i  Volda.                                                                                                                                                       

Lederen har holdt jevnlig kontakt med styret mellom møtene.

 

 

Landsstyret har i perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

 

Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Fra stiftelsesdato 10. november 1995 og frem til i dag har 76 lokale  fellesutvalg tilsluttet seg Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge. Antall  nye utvalg som er kommet til i siste periode er få. Det ser nå ut til at det  begynner å tynnes ut av steder der det vil være naturlig å stifte nye lokale  fellesutvalg. Noen steder har man også sett behovet for å slå sammen flere  lokale fellesutvalg.

 

I perioden har man gjort et omfattende arbeid med å holde kontakten med alle  lokale fellesutvalg for å høre hvordan den lokale aktiviteten er og få oppdatert  alle adresselister med e-postadresser. Oppfølging med e-postadresser og  endringer i lokale styrer er tidkrevende og må hele tiden følges opp.   Dette for å få til en raskere informasjonslinje ut til utvalgene. Under  denne oppsøkende runden kom det frem at det var varierende aktivitet lokalt, men  det meste ser ut til å fungere bra etter de forutsetningene som råder lokalt.

Det har også kommet henvendelse om styrerepresentanter fra UF-Norge kan være til  stede på lokale møter. Noe vi gjør så langt det er mulig.

 

Av aktiviteter og hendelser i perioden kan en kort nevne:

 

Ø       UF-Norges hjemmeside www.uf-norge.org

Nettsiden til UF-Norge har jevnlig blitt oppdatert. Per Kåre Rjånes og Marius  Eriksen er ansvarlige for dette arbeidet.

 

Ø     UF-informasjonsbrosjyre.

Det er gjennom lang tid vært ønskelig å få laget en informasjonsbrosjyre om  fellesutvalgets oppbygging, organisering og arbeidsoppgaver. Styret har arbeidet  med denne og informasjonsbrosjyren er nå ferdig.

 

Ø   Kompetansebevis for utrykningsførere.

Trond Fredrik Solhaug har deltatt i en arbeidsguppe i Vegdirektoratet som  UF-Norge sin representant. Styret har fått et resymé av revidert  opplæringsordning for utrykkingskjøring. Arbeidsgruppas arbeid er nå avsluttet,  og Vegdirektoratet vil sende ut en høring. UF-Norge er en av disse  høringsinstansene.

 

         Informasjon.

I fagtidsskriftene som er tilknyttet utrykningstjenesten har det i perioden vært  flere artikler om fellesutvalgets aktiviteter.

De lokale fellesutvalg har også hatt flere artikler inne i sine lokale aviser.

 

         Drøftelsesmøter med våre myndigheter.

For å ha en god dialog med de myndigheter som styrer vår hverdag ser vi det som  viktig å avholde møter for å utveksle gjensidig informasjon og holde hverandre  oppdatert på utviklingen innenfor utrykningstjenesten. Det er i perioden avholdt  slikt møte med Justisdepartementet, redning- og  beredskapsavdelingen som er overordnet myndighet både for politi og brannvesen. UF-Norge ser det som formålstjenelig å fortsette med dette.

 

   Forskrift om størrelse på heis i høyhus/leilighet.

Ole Christian Torgalsbøen har utformet et brev til Statens byggtekniske etat,  der UF-Norge peker på et økende problem med syketransport av beboere som må  fraktes liggende ut fra bygninger med heis. Problemet gjelder både nye og eldre bygg. Heisene er for små. Heisene er ikke dimensjonert for å frakte pasienter liggende på en båre.

Etter styrebehandling ble brevet sendt til Statens byggtekniske etat.

 

   Høring med forslag til krav om refleksvest i bil.

UF-Norge har levert høringssvar om forslag til krav om refleksvest i bil, og  bruk av refleksvest ved nødstans. Sitat; ”Vi er bekymret for at disse  refleksvestene som det blir et krav om at alle biler skal være utstyrt med, blir  lik dagens merking av utrykningspersonell. Vi ser med stor uro på at  refleksvestene til utrykkingspersonellet og publikum blir for like. Dette kan  føre til uheldige situasjoner.”

UF-Norges forslag til utforming og merking: Refleksvester med påtrykk av en stor  oransje varseltrekant, i front og rygg etter standard EN471. Dette forslaget ble  ikke tatt til følge.

 

   Høring om  felles sambandsreglement for nødetatene.

Sosial- og helsedirektoratet ba om  høringssvar i forbindelse med nytt sambandsreglement for nødetatene. UF-Norge  leverte høringssvar hvor det ble kommentert iverksettelsen av det nye  reglementet i forhold til utbygging av det nye digitale nettet.

 

   Høring om  ny håndbok for redningstjenesten.

Justis- og politidepartement har utarbeidet et forslag til ny håndbok for  redningstjenesten. Denne høringen er sendt ut til alle lokale fellesutvalg med  svarfrist 1. mai 2008. Styret i UF-Norge samordner utallelsene, og frist for  levering av høringssvaret til myndighetene er 20. mai 2008. Arbeidet er ikke  avsluttet.

 

   Øvelse Oslo 17. og 18. oktober 2006.

Sekretær Roar Gjerde representerte Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge som  observatør under Øvelse Oslo.

 

   Midtdeler.

UF-Norge har satt ned en gruppe som består av Jack Halten, Phillip H. Bain, Pål  Schrøder,  Lars Solhaug og Bjørn Ove Pedersen.

Gruppa skulle se på hvilke problemer utrykningspersonell møter i forbindelse med  oppsett av midtdelere.

Gruppa har avholdt møte med vegsjefen i Østfold, lokale politikere og  representanter fra Transportkomiteen på Stortinget. Dette er en sak som UF-Norge fortsatt må jobbe videre med. Ved flere vegstrekninger i landet er det store problemer for  utrykningskjøretøy å snu eller kunne foreta forbikjøring under utrykning.  Arbeidet er ikke avsluttet.

  

   Angående retningslinjer for økonomi og arv etter Lasse Hermansen.

Birgit Monsås, Oddgeir Blokkum, og Trond Fredrik Solhaug har hatt møte med Frode  Flesjø og Thor Anders Aamodt. Disse  er i testamentet etter Lasse Hermansen satt til å føre tilsyn med at de tilfalte  midler anvendes innenfor formålet til UF-Norge.

 

Etter søknad ble UF-Norge fritatt for arveavgift og disse pengene samt  halvparten av arven er satt inn på en driftskonto som styret disponerer innenfor  formålet til UF-Norge. Den andre halvparten er satt inn på en høyrentekonto og  Landsstyret kan disponere kr. 50 000,-. av disse midlene pr. år. Uttak ut over dette skal godkjennes av Landsmøtet.

  

   Digitalt nødnett, samarbeid mellom UF-Norge og Nødnettprosjektet.

UF- Fredrikstad i samarbeid med UF-Norge arrangerte informasjonsmøte om det nye  digitale nødnettet på Rygge flystasjon i desember 2006.

 

   Nye lokale utvalg.

I denne perioden har UF-Vigjadalen blitt etablert. I tillegg har UF-Gol/Hemsedal  og  UF-Øvre Hallingdal slått seg sammen til UF-Hallingdal. UF-Drammen og  UF-Kongsberg & Øvre Eiker er slått sammen til UF-Søndre Buskerud.

 

 

 

 Av  aktiviteter, temaer på fagkvelder i de lokale fellesutvalg og annen  representasjon og deltakelse kan vi kort nevne:

 

  • Glattkjøringstrening.
  • Russeaksjonen sammen med biltilsynet der representanter fra fellesutvalget bidro  blant annet med øvelser i praktisk brannslokking, teoretisk og praktisk  grunnleggende førstehjelp og opptreden på skadestedet.
  • ”UF-trimmen” arrangeres flere steder og omfatter alt fra spinning, innebandy,  basketball, fotball til bowling.
  • Demonstrasjon av hva utrykningstjenesten står for ved flere anledninger. 
  • Redningstjenestens dag.
  • Gladag på barneavdelingene.
  • Ellers er det avholdt en rekke temakvelder rundt om i det ganske land av ulik  karakter.

 

 

Ørsta 7. mai 2008

 

Birgit Monsås                Trond Fredrik Solhaug            Roar Gjerde               Jan-Olav Vagle

     (sign.)                                  (sign.)                               (sign.)                          (sign.)

 

  Ole Chr. Torgalsbøen         Arve  Aasheim           Bjørn Ove Pedersen      Oddgeir Blokkum

              (sign.)                              (sign.)                         (sign.)                          (  sign.)

 

Lars Solhaug                                                                                    

                                                         (sign.)