Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Årsberetning 2004-2006

UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

 

  

LEDER:                                     Ole Valen, UF-Oslo, politiet. (070504 – 071204).

                                                  Birgit Monsås, UF-Trondheim, politiet. (071204 – 040506).

NESTLEDER:                              Birgit  Monsås, UF-Trondheim, politiet. (070504 – 071204).

                                                  Trond F. Solhaug, UF-Fredrikstad, ambulansetjenesten. (071204 – 040506).

SEKRETÆR:                               Dag Myhr,  UF-Oslo, brannvesenet .

KASSERER:                                Solfrid Østenengen, UF-Elverum, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                        Jan-Olav  Vagle, UF-Larvik, brannvesenet.

STYREMEDLEM:                         Trond F.  Solhaug, UF-Fredrikstad, ambulansetjenesten. (070504 – 071204).    

STYREMEDLEM:                        Arve Aasheim,  UF-Valdres, politiet.

STYREMEDLEM:                        Ole Christian  Torgalsbøen, UF-Øvre Hallingdal, brannvesenet. (071204 – 040506).

VARAREPRESENTANT:               Ole Christian  Torgalsbøen, UF-Øvre Hallingdal, brannvesenet. (070504 – 071204).    

VARAREPRESENTANT:               Roar Gjerde, UF  Ørsta/Volda, ambulansetjenesten.

                                                          

FAGLIGE OBSERVATØRER:      Henning Johansen ,  politiet. m/ vararepresentant Oddgeir Blokkum.

                                                Arild Østergaard, ambulansetjenesten. m/ vararepresentant Lars Solhaug.

                                                Bjørn Ove Pedersen , brannvesenet. m/ vararepresentant Hans Erik Andersen.

 

REVISORER:                              Gunnar  Haugen, tidl. lensmann i Ås i Akershus.

           Drude  Owren Fogh, Oslo politidistrikt.

 

VALGKOMITE:                              Thrine T.  Carlsen, Blefjell sykehus. Valgkomiteens leder.

           Lars  Brenden, Oslo brann- og redningsetat.

           Leif-Anders Valås, Oslo politidistrikt.                             

                   

Det er i perioden avholdt seks landsstyremøter. Disse er  avholdt hos ambulansetjenesten i Oslo og Akershus på Lørenskog,  Justisdepartementet, 3M på Skjetten, Sivilforsvaret på Starum og to møter på  Hvaler. Leder,  nestleder, sekretær og kasserer som til daglig tar seg av UF-Norges gjøremål har  avholdt arbeidsmøter i perioden.

Lederen har også holdt jevnlig kontakt med de øvrige  medlemmer mellom styremøtene.

Det har også vært stor tilgang på henvendelser til  sekretariatet.

 

Landsstyret har i  perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale  fellesutvalg:

Fra stiftelsesdato 10. november 1995 og frem til i dag har  76 lokale fellesutvalg tilsluttet seg Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge.  Antall nye utvalg som er kommet til i siste periode er få. Det ser nå ut til at  det begynner å tynnes ut av steder der det vil være naturlig å stifte nye lokale  fellesutvalg.

Da utsendelse av post på tradisjonelt vis ble for  tidkrevende og kostbart, har det i perioden vært gjort et omfattende arbeid med  å kontakte alle landets fellesutvalg for å høre hvordan den lokale aktiviteten  er og få oppdatert alle adresselister med e-postadresser. Dette for å få til en  raskere informasjonslinje ut til utvalgene. Under denne oppsøkende runden kom  det frem at det var varierende aktivitet lokalt, men det meste ser ut til å  fungere bra etter de forutsetningene som råder lokalt.

Det har også kommet henvendelse om styrerepresentanter fra  UF-Norge kan være til stede på lokale møter. Noe vi gjør så langt det er mulig.

 

Av aktiviteter og  hendelser i perioden kan en kort nevne:

Ø            UF-Norges hjemmeside www.uf-norge.org

Etter at vår mangeårige WEB-master Roy Larsen fra Oslo  brann- og redningsetat valgte å gi seg,     så vi oss nødt til å legge siden ned  en periode. Roy hadde i de mange årene han holdt på lagt ned et enormt arbeid og  mye tid til dette. Noe han skal berømmes for.

Da personer til å ta over og holde liv i en hjemmeside ikke  vokser på trær, fikk vi etter en stund kontakt med Marius Eriksen fra Larvik  brannvesen, og etter hvert Per Kåre Rjånes fra ambulansetjenesten i Ørsta og  Volda. Disse har nå klart å få siden opp å gå igjen, noe alle sikkert vil sette  pris på.

Ø    

                UF-informasjonsbrosjyre.

Det er gjennom lang tid  vært ønskelig å få laget en informasjonsbrosjyre om fellesutvalgets oppbygging,  organisering og arbeidsoppgaver. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av

Trond Fredrik Solhaug,  Bjørn Ove Pedersen og Henning Johansen til å utforme denne.

Hovedutkastet til denne  ligger klart og er forelagt Landsstyret. Det skal kun foretas små justeringer  før denne er klar til utgivelse.

 

Ø            Bemanning ved felles aksjoner;  politi, brann og ambulanse.

Etter  flere episoder der det har tatt ”unormal” lang tid før politiet har kommet frem  til tradisjonelle ulykkessteder, der det burde være en selvfølge at ledelsen av  et slike hendelser er på plass innen akseptabel rimelig tid, har bl.a.  brannvesenet og ambulansetjenesten måtte ta seg av personer med en atferd som  helt klart er en politioppgave. Denne utviklingen ser vi på som uakseptabel.

Det er sendt brev til  Politidirektoratet som belyser problemet der det er bedt om at slike hendelser  må unngås. Svar på henvendelsen er ennå ikke kommet.

Ø  

             Kompetansebevis for  utrykningsførere.

Innføringen av kompetansebevis for utrykningsførere er for  lengst på plass. I den sammenheng vil Vegdirektoratet frem mot 2010 ta for seg  et omfattende revideringsarbeid av forskriften. I den sammenheng innkaller  Vegdirektoratet aktuelle høringsgrupper til samarbeid om revideringen.

UF-Norge er en av disse høringsgruppene.

 

     Informasjon.

I fagtidsskriftene som er tilknyttet utrykningstjenesten  har det i perioden vært flere artikler om fellesutvalgets aktiviteter.

De lokale fellesutvalg har også hatt flere artikler inne i  sine lokale aviser.

 

     Drøftelsesmøter med våre myndigheter

For å ha en god dialog med de myndigheter som styrer vår  hverdag ser vi det som viktig å avholde møter for å utveksle gjensidig  informasjon og holde hverandre oppdatert på utviklingen innenfor  utrykningstjenesten. Det er i perioden avholdt slikt møte med Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen  som er overordnet myndighet både for politi og  brannvesen. UF-Norge ser det som  formålstjenelig å fortsette med dette.

 

Ø       Tidligere UF-leder Lasse Hermansens bortgang.

Lasse ble valgt som den første lederen av  Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge da organisasjonen ble stiftet i  1995.  Fra første dag som UF-leder gjorde Lasse en formidabel innsats.  Han  reiste land og strand rundt og knyttet bånd mellom blålysetatene.  Etter hvert  var det vel ikke en liten krok av landet vårt som ikke hadde fått besøk av  Lasse.  Dette resulterte i at organisasjonen vokste fra noen få lokale  fellesutvalg, i hovedsak rundt Oslo, til en tung organisasjon som nå består av  76 lokale fellesutvalg som er knyttet til UF-Norge. 

 

Lasse så også raskt nødvendigheten av å ta kontakt med våre  myndigheter.  Dette har ført til at UF-Norge over flere år har hatt  årlige møter med departementer og direktorater hvor vi drøfter spørsmål  vedrørende utrykningstjenesten. UF-Norge har ved flere anledninger bidratt med  tverrfaglige utredninger av viktige saker.

 

Lasse brukte flere av sine ferier og mye av sin fritid til  å besøke lokale fellesutvalg.  Dette så han på som en stor glede og hans  engasjement og iver smittet over på mang en lokal UF-leder.  Etter hvert var det  vel ikke en person innen blålysetatene som ikke viste hvem Lasse Hermansen var,  og hva  UF-tanken gikk ut på.

 

Ved alle landsmøter var Lasse alltid valgkomiteens  førstevalg til ledervervet.  Han var den ubestridte leder, og det var derfor  trist at han p.g.a. sykdom ikke kunne fortsette i ledergjerningen etter siste  landsmøte 7. mai 2004 som ble avholdt i Stavern.

 

For sitt engasjement og innsats gjennom mange år ble Lasse  hedret med Kongens fortjenstmedalje i gull.  Han ble også tildelt Politimedaljen  med laurbærgren, og vi som kjente Lasse vet alle at dette hadde han virkelig  fortjent.

Selv i sin sykdomsperiode hadde han en glødende interesse  for UF-saker og var engasjert til siste stund.  Selv om Lasse måtte tre ut av  landstyret er vi fortsatt opptatt av å føre hans tanker og ideer videre.

Lasse gikk bort 4. mars 2005 bare 61 år gammel og ble  bisatt fra en fullsatt Uranienborg kirke i Oslo         18. mars 2005.

I ettertid ble det også kjent at han i sitt testamente  heller ikke hadde glemt UF-Norge.

 

Av  aktiviteter, temaer på fagkvelder i de lokale fellesutvalg og annen  representasjon og deltakelse kan vi kort nevne:

 

  •      Glattkjøringstrening arrangert over flere dager.
  •      Russeaksjon sammen med biltilsynet der representanter fra  fellesutvalget bidro blant annet med øvelser i praktisk brannslokking, teoretisk  og praktisk grunnleggende førstehjelp og opptreden på skadestedet.
  •      ”UF-trimmen” arrangeres flere steder og omfatter alt fra spinning,  innebandy, basketball, fotball til bowling.
  •      Deltakelse for å få til en kontrollert fyrverkerioppskytning.
  •      Demonstrasjon av hva utrykningstjenesten står for ved flere  anledninger.
  •      Øvelse under tema ”Uhell med farlig gods” der 146 deltakere fra  kommunalt beredskapsråd og Statens Havarikomisjon for transport avd vei. Skoleklasser som markører deltok. En av foredragsholderne var Erik Bleken fra  DSB, et foredrag de fleste sent vil glemme!
  •      Ellers er det avholdt en rekke temakvelder rundt om i det ganske  land av ulik karakter.

 

Starum 4. mai 2006

 

Birgit Monsås                        Trond Fredrik  Solhaug                 Dag Myhr                Solfrid Østenengen

        (sign.)                                        (sign.)                                   (sign.)                              (sign.)

   Jan-Olav Vagle        Ole Chr. Torgalsbøen         Arve Aasheim           Roar Gjerde

         (sign.)                         (sign.)                        (sign.)                   (sign.)