Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Årsberetning 2002-2004

UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

  

 

LEDER:                                         Lasse Hermansen, UF-Follo, luftambulansetjenesten.

NESTLEDER:                                  Birgit  Monsås, UF-Trondheim, politiet.

SEKRETÆR:                                 Dag Myhr,  UF-Oslo, brannvesenet .

KASSERER:                                  Solfrid Østenengen, UF-Elverum, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                          Nils Messelt,  UF-Moss, politiet.

STYREMEDLEM:                           Trond F.  Solhaug, UF-Fredrikstad, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                          Jan-Olav  Vagle, UF-Larvik, brannvesenet.

VARAREPRESENTANT:                Leif-Anders Valås,  UF-Oslo, politiet.

VARAREPRESENTANT:               Ole Christian  Torgalsbøen, UF-Øvre Hallingdal, brannvesenet.

                                                          

FAGLIGE OBSERVATØRER:      Ole Valen, politiet. m/ vararepresentant Torbjørn Aas.

                                                Steinar Olsen, ambulansetjenesten. m/ vararepresentant Lars Solhaug.

                                                Harald Haslie, brannvesenet. m/ vararepresentant Bjørn Ove Pedersen.

 

REVISORER:                    Gunnar  Haugen, lensmann i Ås i Akershus.

Drude  Owren Fogh, Oslo politidistrikt.

 

VALGKOMITE:                  Ole Valen,  Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten.  Valgkomiteens leder.

Lars  Brenden, Oslo brann- og redningsetat.

Thrine  Carlsen, Blefjell sykehus.                        

                                             

Det er i perioden avholdt fem landsstyremøter. Disse er  avholdt på Geilo, Sykehuset Innlandet Gjøvik og tre av møtene er avholdt på  Akershus ambulansetjenestes kontorer på Lørenskog.            Leder, nestleder,  sekretær og kasserer som til daglig tar seg av UF-Norges gjøremål har avholdt  arbeidsmøter i perioden.

Lederen har også holdt jevnlig kontakt med de øvrige  medlemmer mellom styremøtene.

Det har også vært stor tilgang på henvendelser til  sekretariatet.

Landsstyret har i  perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale  fellesutvalg:

Antall lokale fellesutvalg i Norge har økt vært år siden  stiftelsen av UF-Norge 10. november 1995.

Det er satt av mye tid til kontakt og informasjon med  steder der det er ønskelig å stifte lokalt fellesutvalg. Ved de fleste  anledninger har representanter fra UF-Norge vært til stede på forberedende møter  før lokale stiftelsesmøter, og på selve stiftelsesmøtet.

Arbeidet har resultert i at fra vi startet opp etter  forrige Landsmøte på Elverum i mai 2002 med          70 registrerte  fellesutvalg, kan vi nå med glede vise til at 75 lokale fellesutvalg i  dag er i drift.

Leder Lasse Hermansen som til daglig har sitt arbeid i  Stiftelsen Norsk Luftambulanse har vært tilstede på et stort antall Tverrfaglige  Akuttmedisinske Samarbeidskurs (TAS -kurs). Under disse kursene hvor  ambulansetjenesten, brannvesenet og politiet deltar har lederen også brukt tiden  til å informere om fellesutvalg og dets arbeid. Dette har medført at det i  ettertid er stiftet nye fellesutvalg.

Aktiviteten i de lokale fellesutvalg blir lagt opp etter  det initiativ og aktivitetsnivå som det lokale styret bestemmer. Det kan være  fra engasjement til felles øvelser, faglige temakvelder, uttalelser i  utrykningssaker lokalt og sentralt, og felles sosiale samlinger som knytter  utrykningspersonellet tettere sammen.

UF-Norges landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg  som disse skal ha kontakt med.

Dette for å stimulere og gi råd dersom dette er ønskelig.

 

Av aktiviteter og  hendelser i perioden kan en kort nevne:

 

     Fagmerking av ledelsen på et skadested

UF-Norge ble anmodet av Justisdepartementet, redning- og  beredskapsavdelingen om å se på ny merking av ledelsen på et skadested. Dette  arbeidet ble startet i vår forrige periode, og vestene har i mellomtiden vært  utprøvd ett år i Follo politidistrikt.

UF-Norge har våren 2004 sluttbehandlet saken og sendt sitt  endelige forslag til Justisdepartementet.

 

    Bedre synbarhet på utrykningskjøretøyer – i første omgang  ambulanser.

UF-Norge og Norges Ambulansesjefslag har etter oppfordring  fra helsemyndighetene sett på fargevalget på ambulansene i sammenheng med en ny  forskrift for ambulansebiler.

Forslaget ble behørig behandlet i begge organisasjoner og  oversendt helsemyndighetene i forrige periode.

Forskriften er nå ferdigbehandlet og vi ser nå at våre  fremtidige ambulansebiler blir gule av farge, noe som burde synes bedre i  trafikken.

  

Ø          Kompetansebevis for utrykningsførere

Etter flere tiårs diskusjoner og utredninger om opplæring  av utrykningsføre så UF-Norge at det var på høy tid å få avklart dette. I den  forbindelse ble det i forrige periode avholdt et møte med samferdselsminister  Terje Moe Gustavsen for å drøfte saken. UF-Norge møtte stor forståelse og  kompetansebeviset ble endelig innført.

I kjølvannet av dette viste det seg å være uklarheter og  ulike tolkninger rundt om i landet når det gjaldt den praktiske gjennomføringen  og oppfølgingen av dette. UF-Norge ba derfor om et møte med samferdselsminister  Toril Skogsholm for å avklare en ulik håndtering. Dette møte ble avholdt fredag  9. mai 2003 der også representanter fra Vegdirektoratet deltok. I forkant av  møtet tok vårt styremedlem Nils Messelt samferdselsministeren og representanter  fra Vegdirektoratet med på en lengre utrykningstur for å illustrere farer og  problemer ved utrykningskjøring. Møtet har i ettertid gitt en positiv virkning.

Ø                

             Digitalt nødsamband

Dagens analoge samband holder så klart ikke mål.

Alle tre etater opererer på åpen linje. Samtlige har av  sine respektive arbeidsgivere fått klar ordre om å ta hensyn til personvernet.

Den enkelte med få unntak er overlatt til seg selv i  forhold til å avgjøre hva som blir sendt ut over nett. Denne påkjenningen kommer  i tillegg til alt du skal utsette deg for av eksponering i daglig tjeneste.

Åpent samband gir kriminelle et forsprang. Når det nå er  tillatt å inneha ”politiscanner”, er det kun kriminelle og andre naturlig  nysgjerrige personer som har vunnet. Vi har tapt ved at vi risikerer å miste  spor, viktige beslag og i verste fall komme til adresser der kriminelle har  forberedt seg til kamp.

For helsevesenet betyr denne ”åpenheten” at de syke daglig  får spredd detaljerte beskrivelser om seg selv, sine lidelser, familiære forhold  og andre intime private detaljer rundt i nabolaget til en hver tyvlytter og  sladrehank. Dette er uholdbart og et tilbakeskritt i vår hverdag og for befolkningen.

For å støtte opp om innføringen av et nytt digitalt samband  gjennomførte UF-Norge en underskriftskampanje blant landets utrykningspersonell  for å påskynde denne prosessen. Vel 6000 underskrifter ble levert personlig til  Justisdepartementet der statssekretæren mottok disse.

Det er også sendt brev til alle politiske partiers  gruppeledere på stortinget for å belyse saken, der det kan sies å komme positive  tilbakemeldinger.

I forbindelse med UF-Norges siste styremøte ble det laget  en reportasje om nytt digitalt nødsamband som TV-Norge sendte i sine  nyhetssendinger.

Ø   

            Revidering av skadekortet GP-8042

Etter mer enn 20 år med det  "gamle" skadekortet GP-8042 skal det nå utvikles et mer moderne og effektivt  verktøy for bruk i skadestedsarbeidet.

Justisdepartementet, redning- og  beredskapsavdelingen og UF-Norge gjennomførte høsten 2002 et pilotprosjekt med  nye skadekort for prehospital merking og dokumentering. Piloten ble gjennomført  ved utrykningstjenesten i Akershus, Vestfold, Østfold og Tromsø by.

Målet med piloten var å utvikle  et verktøy som raskt gir de skadde en riktig prioritering og hastegrad, og som  viser kvalitativ og tydelig informasjon for riktig respons og resursinnsats.  Trond Fredrik Solhaug fra UF-Norge som var ansvarlig for gjennomføringen av  piloten la ned et stort stykke arbeid for å få fullført dette. På en enkel måte  skal dette gi mest mulig data og presis dokumentasjon som igjen vil optimalisere  skadestedsarbeidet.

  

     Ludvigprisen for 2003 til UF-Åmot

Ludvigprisen er Hedmark fylkes trafikksikkerhetspris.  Prisen som deles ut av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU), består av et  diplom i ramme og 10.000 kroner. Prisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner,  lag eller foreninger i Hedmark som har gjort en spesiell innsats for  trafikksikkerheten i Fylket. UF-Åmots leder Stein Dølplads som er avbildet på  årsberetningens forside mottok prisen.

 

     UF-Norges hjemmeside www.uf-norge.org

Hjemmesiden er vårt informasjonsvindu mot  utrykningspersonell og andre interesserte som ønsker opplysninger om vår  aktivitet og organisasjon. I tillegg har siden interne sider for de som er  tilknyttet et lokalt fellesutvalg. Spesielt våre tett oppdaterte klipp fra  pressen som angår våre yrker er godt besøkt. Siden administreres av Roy Larsen  fra Oslo brann- og redningsetat.

 

     Profileringsprodukter fra UF

For å profilere fellesutvalgstanken har UF-Norge  collegegensere og kortarmede sommerskjorter påtrykt Utrykningspersonellet  Fellesutvalg – Norges logo på brystet til salgs.

Salget administreres av kasserer Solfrid Østenengen.

 

     Kondolansebrev i forbindelse med politiføstebetjent Arne Sigve  Klungland sin bortgang.

Det brutale ranet i Stavanger april 2004 der  politiføstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept gjorde sterkt inntrykk blant  landets samlede utrykningspersonell. Det ble derfor sendt et kondolansebrev til  politimesteren i Rogaland.

 

     Informasjon

I fagtidsskriftene som er tilknyttet utrykningstjenesten  har det i perioden vært flere artikler om fellesutvalgets aktiviteter.

De lokale fellesutvalg har også hatt flere artikler inne i  sine lokale aviser.

 

Av aktiviteter, temaer  på fagkvelder i de lokale fellesutvalg og annen representasjon og deltakelse kan  vi kort nevne:

 

 •      "Nødfrigjøring av fastklemte personer - samarbeid mellom etatene" der en i korte trekk kan si at man trekker rattet bort fra den fastklemte  personen ved hjelp av enkel vinsj. Dette er en sak som UF-Oslo har brukt mye tid  og krefter på å formidle i flere av landets fellesutvalg. Dette har nå blitt det  nye innholdet i Stiftelsen Norsk Luftambulanses ”TAS-2 kurs”.
 •      Støttespiller til Transportbedriftenes Landsforenings film om  redning og beredskap ved alvorlige bussulykker. Filmen ble gratis distribuert  til de av landets fellesutvalg som ønsket filmen.    Avholdelse av en større øvelse vedrørende takling av en  bussulykke.
 •      ”Vi ror for barna”. Et arrangement der overskuddet går til  barneavdelingen på St. Olavs hospital.
 •      Trafikksikkerhetsdager med informasjon til publikum.
 •     ”Russeaksjon” der russen fikk sikkerhetskurs i UF-regi.
 •      Husmerking – aksjon der en anbefalte huseierne om å merke husene  sine med nummer der dette manglet for at unødig tid ikke skulle gå tapt dersom  de trengte assistanse fra nødetaene.
 •      Åpen dag for publikum er arrangert flere steder i landet.
 •     Foredrag om fellesutvalgsarbeidet i lokale foreninger og  organisasjoner av ulik art.
 •      Informasjon til politistudentene om betydningen av et tverrfaglig  samarbeid.
 •      Foredrag om katastrofe og krisehåndtering.
 •      Foredrag om nye metoder vedrørende kirurgisk behandling av  alvorlige skader.
 •      Glattkjøringskurs
 •      Utarbeidelse av TV-innslag vedrørende forslag til andre bilisters  opptreden når de møter et utrykningskjøretøy.
 •      Felles UF-dag ble mange steder arrangert i sammen med Norsk  Førstehjelpsråds årlige redningsdager.
 •      Representanter fra fellesutvalg har vært konsultative medlemmer av  trafikksikkerhetsutvalg.
 •      Ellers er det avholdt en rekke temakvelder rundt om i det ganske  land av ulik karakter.

 

      Drøftelsesmøter med våre myndigheter

For å ha en god dialog med de myndigheter som styrer vår  hverdag ser vi det som viktig å avholde møter for å utveksle gjensidig  informasjon og holde hverandre oppdatert på utviklingen innenfor  utrykningstjenesten. Det er i perioden avholdt slikt møte med Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen  og Samferdselsdepartementet. UF-Norge ser det som formålstjenelig å  fortsette med dette.

 

Stavern 7. mai 2004

Lasse Hermansen                 Birgit Monsås                   Dag  Myhr                Solfrid Østenengen

        (sign.)                                (sign.)                             (sign.)                           (sign.)

Trond Fredrik Solhaug   Nils Messelt   Jan-Olav Vagle   Leif-Anders Valås    Ole Chr. Torgalsbøen

        (sign.)                    (sign.)             (sign.)                (sign.)                     (sign.)