Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Årsberetning 2000-2002

UF - Norges Landsstyre har i perioden hatt  følgende tillitsvalgte:

  

 

LEDER:                                      Lasse Hermansen, UF - Follo, luftambulansetjenesten.

NESTLEDER:                              Birgit  Monsås, UF – Trondheim, politiet.

SEKRETÆR:                              Dag Myhr,  UF - Oslo, brannvesenet .

KASSERER:                               Børre  Johansen, UF - Drammen, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                        Nils Messelt,  UF – Moss, politiet.

STYREMEDLEM:                        Trond F.  Solhaug, UF – Fredrikstad, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                        Jan Olav  Vagle, UF - Larvik, brannvesenet.

VARAREPRESENTANT:               Grete Rugland, UF -  Alta, politiet.

VARAREPRESENTANT:               Svein Solli, UF -  Åmot, brannvesenet.

                                                          

FAGLIGE OBSERVATØRER:      Ole Valen, politiet.m/ vararepresentant Dorthe Månnson / Torbjørn Aas.

                                                Steinar Olsen, ambulansetjenesten. m/ vararepresentant Jon Erik Steen-Hansen.

                                                Harald Haslie, brannvesenet. m/ vararepresentant Bjørn Ove Pedersen.

 

REVISORER:                   Gunnar  Haugen, lensmann i Ås i Akershus.

Drude  Owren Fogh, Oslo politidistrikt.

 

VALGKOMITE:                   Ole Valen,   Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten.  Valgkomiteens leder.

Lars  Brenden,  Oslo brann- og redningsetat.

Randi  Lia,  AMK- Bærum sykehus.

                                      

Det er i perioden avholdt fire landsstyremøter. Disse er  avholdt på ambulansestasjonen i Fredrikstad,  Drammen politistasjon,  brannstasjonen i Larvik og på Elverum politistasjon.

Leder, nestleder, sekretær og kasserer som til daglig tar  seg av UF – Norges gjøremål har avholdt flere arbeidsmøter i perioden.

Lederen har også holdt jevnlig kontakt med de øvrige  medlemmer mellom styremøtene.

Det har også vært stor tilgang på henvendelser til  sekretariatet.

Landsstyret har i  perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale  fellesutvalg:

Antall lokale fellesutvalg i Norge har økt vært år siden  stiftelsen av UF - Norge  10. november 1995.

Det er satt av mye tid til kontakt og informasjon med  steder der det er ønskelig å stifte lokalt fellesutvalg. Ved de fleste  anledninger har representanter fra UF - Norge vært til stede på forberedende  møter før lokale stiftelsesmøter, og på selve stiftelsesmøtet.

Arbeidet har resultert i at fra vi startet opp etter  forrige Landsmøte i mai 2000 med 59 registrerte fellesutvalg, kan vi nå  med glede vise til at 70 lokale fellesutvalg i dag er i drift.

Leder Lasse Hermansen som til daglig har sitt arbeide i  Stiftelsen Norsk Luftambulanse vært kursleder for et stort antall Tverrfaglige  Akuttmedisinske Samarbeidskurs (TAS-kurs). Under disse kursene hvor  ambulansetjenesten, brannvesenet og politiet deltar har lederen også brukt tiden  til å informere om fellesutvalg og dets arbeid. Dette har medført at det i  ettertid er stiftet nye fellesutvalg.

Aktiviteten i de lokale fellesutvalg blir lagt opp etter  det initiativ og aktivitetsnivå som det lokale styret bestemmer. Det kan være  fra engasjement til felles øvelser, faglige temakvelder, uttalelser i  utrykningssaker lokalt og sentralt og felles sosiale samlinger som knytter  utrykningspersonellet tettere sammen.

UF - Norges landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg  som disse skal ha kontakt med.

Dette for å stimulere og gi råd dersom dette er ønskelig.

 

Av aktiviteter og  hendelser i perioden kan en kort nevne:

 

     Fagmerking av ledelsen på et skadested

UF-Norge ble anmodet av  Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen om å se på ny merking av  ledelsen på et skadested. I denne sammenheng ble det satt ned en arbeidsgruppe  ledet av lensmannsfullmektig Leif-Anders Valås fra Lørenskog lensmannskontor. Etter et langt og godt arbeid ble det fremlagt et forslag som ble sendt  ut til de lokale fellesutvalg for uttalelse. Tilbakemeldingene fra disse var  godt sammenfallende. Det ble påpekt etter flere innspill at det er viktig å  opprettholde det vel innarbeidede begrepet "Skadestedsleder" innenfor  redningstjenesten.

Da man så for seg at bruken av vestene også vil foregå på  trafikkert vei foreslo UF-Norge fluorescerende gul godkjent etter EN 471 som  grunnfarge på vestene for alle etater. Disse ble i tillegg utstyrt med  "sjakkmønsterrefleks" og navnemerking i etatenes farger.

Forslaget som også er omtalt i forrige årsberetning ble  tidlig i denne perioden oversendt Justisdepartementet som vil ta endelig  stilling til saken.

 

     Bedre synbarhet på utrykningskjøretøyer – i første omgang  ambulanser.

UF-Norge og Norges Ambulansesjefslag har etter oppfordring  fra helsemyndighetene sett på fargevalget på ambulansene. I denne sammenheng la  vår faglige observatør og ambulansesjef i Akershus Steinar Olsen, som for øvrig  er medlem av den europeiske kommisjonen som leder arbeidet med å utforme  standarder for ambulanser – EN 1789, frem et forslag på vegne av den nedsatte  arbeidsgruppen. Forslaget hadde sitt utspring fra eksisterende  forskningsrapporter og annen kompetanse på området.

Forslaget er behørig behandlet i begge organisasjoner og  oversendt helsemyndighetene tidlig i denne periode.

     Organiseringen på et skadested

I forbindelse med forslaget til revidering av merkingen av  ledelsen på et skadested ble         UF-Norge også bedt om bistand til å se på  ”organiseringen av skadestedet. I denne sammenheng er det nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Trygve Møllebakken som er  UF-leder i Indre Troms. I tillegg består gruppen av vår landsdelssekretær for  Nord-Norge                     Bjørn Danielsen, leder av UF-Tromsø Arne W.  Henriksen og Arnt Livelten fra Norges Brannskole. Gruppen vil fremlegge  sitt resultat slik at dette kan sendes ut  til uttalelse fra de lokale  fellesutvalg. UF-Norge vil sluttbehandle forslaget og forhåpentligvis overlevere  et godt resultat til Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen.

 

     Kompetansebevis for utrykningsførere

Etter flere tiårs diskusjoner og utredninger om opplæring  av utrykningsføre så UF-Norge at det var på høy tid å få avklart dette. I den  forbindelse ble det bedt om et møte med samferdselsminister Terje Moe Gustavsen  for å drøfte saken. Henvendelsen ble meget positivt mottatt, og UF-Norge møtte samferdelsesministeren 14. mai 2001 representert ved leder     Lasse Hermansen, sekretær Dag Myhr og styremedlem Nils Messelt.

Våre synspunkter som gikk ut på at tiden for lengst var  inne for en innføring av forskriften ble vel forstått, og samferdselsminister  Terje Moe Gustavsen lovte å få innført denne innen tre måneder, et løfte han  innfridde.

Den videre oppfølging har styremedlem Nils Messelt vært  saksordfører for styret. Dette har medført mange faglige rådgivende oppgaver  ovenfor Vegdirektoratet og andre utenforstående som har hatt spørsmål til  innføringen av kompetansebeviset.

 

     Tunnelberedskap

Det har i lang tid vært  fokusert på beredskapen i norske veitunneler. For å få en oversikt over denne  problematikken kan det være greit å utrede dette på et nivå som belyser de  enkelte redningsmannskapers opplevelser i sitt daglige virke. I denne sammenheng  ser UF-Norge at det kan være formålstjenlig å opprette tverrfaglige  arbeidsgrupper i utvalgte lokalmiljøer som kan belyse dette. Detaljerte  utredninger har kommet inn fra UF-Ørsta/Volda og UF-Søndre Innherred som vil  danne grunnlag for videre oppfølging og diskusjon med veimyndighetene.

 

     Utrykningskjøring, likhet ved  trafikkforhold

Det har kommet inn forespørsel til UF-Norge om de kan se på  om det blir gjort forskjellsbehandling av utrykningsførere i henhold til  forføyninger ved trafikkuhell der utrykningskjøretøyer er innblandet. UF-Norge  har sendt forespørselen ut til de lokale fellesutvalg, men tilbakemeldingen  viser at dette ikke er noe stort problem.

 

     Revidering av skadekortet GP-8042

Etter mer enn 20 år med det  "gamle" skadekortet GP-8042 skal det nå utvikles et mer moderne og effektivt  verktøy for bruk i skadestedsarbeidet.

Justisdepartementet, redning- og  beredskapsavdelingen og UF-Norge gjennomfører i perioden mai til oktober 2002 et  pilotprosjekt med nye skadekort for prehospital merking og dokumentering.  Piloten gjennomføres ved utrykningstjenesten i Akershus, Vestfold, Østfold og  Tromsø by.

Målet med piloten er å utvikle  et verktøy som raskt gir de skadde en riktig prioritering og hastegrad, og som  viser kvalitativ og tydelig informasjon for riktig respons og resursinnsats. Med  få anmerkninger skal dette gi mest mulig data og presis dokumentasjon som igjen  vil optimalisere skadestedsarbeidet.

Aktørene i pilotprosjektet  deltok i et informasjonsmøte som ble avholdt hos Justisdepartementet, redning-  og beredskapsavdelingen 11. mars 2002 der UF-Norge fikk ansvaret for  gjennomføringen. UF-Norges styremedlem Trond Fredrik Solhaug som til daglig er  ansatt ved ambulansetjenesten i Østfold står for gjennomføringen og oppfølgingen  av pilotprosjektet. I den forbindelse skal all tilbakemelding skje til UF-Norge  på adressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     Krav til synbarhet etter normen EN 471 og bruk av refleks  generelt

Etter tidligere informasjonsmøter om bruk av refleks og  kravet til synbarhet etter normen        EN 471 som ble avholdt i regi av  UF-Norge, 3M Norge og Reflectil Norge AS for brukere og innkjøpsansvarlige i  utrykningsetatene, meldte det seg et ønske om å videreformidle denne kunnskapen  flere steder i landet.

I denne sammenheng ble slike informasjonsmøter avholdt i  regi av UF-Trondheim,             UF-Stavanger, UF-Lillehammer, UF-Sotra,  UF-Indre Helgeland og UF-Tromsø.

Stig A. Schibbye fra Reflectil Norge AS som er Norges  representant i EU,s komité for synbarhetsplagg var hovedforeleser på samlingene.  Dette ble meget godt mottatt, og               UF-Norge vil prøve å arrangere  flere slike samlinger senere.

 

     ”Stiftelsen Svein Gutterups Minnefond”

Stiftelsen deler hvert år ut en ”innsatspris” til personer  eller organisasjoner som har bidratt med noe utenom det vanlige innenfor  redningstjenesten. I 2002 ble ”Stiftelsen Svein Gutterups Minnefonds”  innsatspris tildelt Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge v/ leder Lasse  Hermansen. Hermansen har i gjennom flere tiår vært en ”pådriver” innenfor  redningstjenesten i Norge. Prisen på kr. 10.000,- og et vakkert kunstverk ble  overrakt av stiftelsens nestleder ambulansesjef i Oslo Arne Henriksen under en  faglig samling i Trondheim 23. november 2002. Arrangementet med ca. 200  utrykningspersonell tilstede var satt i scene av Stiftelsen Norsk Luftambulanse  og UF-Trondheim der ”hurtigfrigjøring” var temaet.

 

     UF-Norges hjemmeside www.uf-norge.org

Hjemmesiden er vårt informasjonsvindu mot  utrykningspersonell og andre interesserte  som ønsker opplysninger om vår  aktivitet og organisasjon. I tillegg har siden interne sider for de som er  tilknyttet et lokalt fellesutvalg. Spesielt våre tett oppdaterte klipp fra  pressen som angår våre yrker er godt besøkt. Siden administreres av Roy Larsen  fra Oslo brann- og redningsetat. Siden er hittil besøkt av vel 10.000 lesere.

 

     Profileringsprodukter fra UF

Det har i lengre tid vært drøftet å få laget  profileringsartikler med fellesutvalgslogo. I denne sammenheng har nå UF-Norge  fått produsert krus, collegegensere og tennisskjorter med  UF-Norges logo.

 

     Kondolansebrev i forbindelse med New York 11. september 2001

I forbindelse med tragedien i New York der et stort antall  redningspersonell omkom, sendte UF-Norge et kondolansebrev til den Amerikanske  ambassaden i Norge. Tilbakemeldingen viser at brevet ble lest opp på de aktuelle  brann-, ambulanse- og politistasjoner som var berørt av ulykken.

 

     Informasjon

I  fagtidsskriftene Ambulanseforum, Brannmannen og  Politiforum har det i perioden vært en rekke artikler om fellesutvalgets  aktiviteter.

De lokale fellesutvalg har også hatt flere artikler inne i  sine lokale aviser.

 

Av aktiviteter, temaer  på fagkvelder i de lokale fellesutvalg og annen representasjon og deltakelse kan  vi kort nevne:

 

 •     "Nødfrigjøring av fastklemte personer - samarbeid mellom etatene" der en i korte trekk kan si at man trekker rattet bort fra den fastklemte  personen ved hjelp av enkel vinsj.  UF-Oslo representert ved Kjell  Kjensli fra Oslo brann- og redningsetat, Trond Boye Hansen fra  ambulansetjenesten og Harald Klemmetsen fra politiet har holdt foredrag og  praktisk demonstrasjon i Oslo, Moss, Nittedal, Follo, Larvik, Bergen, Trondheim,  Grimstad, Fornebu og på Bolkesjø.
 •      PHTLS - Pre-Hospital-Life-Support.
 •      "Trippelvarsling".
 •      Skred og skredtjeneste.
 •      Flyulykken på Operafjellet.
 •      Takulykken ved Bardufoss Samfunnshus mars 2000.
 •      Stoff- og rusproblematikk
 •      Erfaringsmøte - trafikkulykken i Rotsethorntunnelen.
 •      Åpen dag for publikum er arrangert flere steder i landet.
 •      Foredrag om fellesutvalgsarbeidet i lokale foreninger og  organisasjoner av ulik art.
 •      Informasjon til politistudentene om betydningen av et tverrfaglig  samarbeid.

 

   Drøftelsesmøter med våre myndigheter

For å ha en god dialog med de myndigheter som styrer vår  hverdag ser vi det som viktig å avholde årlige møter for å utveksle gjensidig  informasjon og holde hverandre oppdatert på utviklingen innenfor  utrykningstjenesten.

Slike møter er i perioden avholdt med Justisdepartementet,  redning- og beredskapsavdelingen, Politidirektoratet, Samferdselsdepartementet  og Direktoratet for Brann- og Eltilsyn.

 

Lasse Hermansen                 Birgit Monsås                   Dag  Myhr                Børre Johansen

        (sign.)                                  (sign.)                            (sign.)                         (sign.)

Trond Fredrik Solhaug      Nils Messelt      Jan Olav Vagle      Grete  Rugland      Svein Solli

            (sign.)                   (sign.)                  (sign.)                (sign.)             (sign.)