Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Årsberetning 1999-2000

ÅRSBERETNING

1999 / 2000.

(27/5-1999   - 28/2-2000)

FELLESSKAP GIR  KUNNSKAP

 OG

TRYGGHET

 

UF - Norges Landsstyre har følgende  tillitsvalgte:

  

LEDER:                                             Lasse Hermansen, UF - Follo, luftambulansetjenesten.

NESTLEDER:                                     Nils Messelt,  UF – Moss, politiet

SEKRETÆR:                                     Dag Myhr, UF - Oslo, brannvesenet .

KASSERER:                                      Børre Johansen, UF - Drammen, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                              Trond F. Solhaug, UF  – Fredrikstad, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                              Per-Olav Hjelstad, UF - Grenland, brannvesenet.

VARAREPRESENTANT:                   Stig Hefstad Wang, UF - Oslo, politiet.

VARAREPRESENTANT:                    Grete  Rugland, UF - Alta, politiet.

 

FAGLIGE OBSERVATØRER:                  Ole Valen, politiet m/ vararepresentant Dorthe Månnson.

                                                           Pål Madsen,  ambulansetjenesten m/ vararepresentant  Jon Erik Steen-Hansen.

                                                           Harald Haslie,  brannvesenet m/ vararepresentant  Bjørn Ove Pedersen.

 

REVISORER:                    Gunnar Haugen, Lensmann i Ås i Akershus.

Drude Owren Fogh, Oslo politidistrikt.

 

VALGKOMITE:                  Ole  Valen,  Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten. Valgkomiteens leder.

Lars Brenden,  Oslo brann- og redningsetat

Randi Lia,  AMK- Bærum sykehus.

                            

Det er hittil i perioden  avholdt to landsstyremøter. Disse er avholdt på Drammen brannstasjon og Moss  politistasjon.

Leder, nestleder, sekretær  og kasserer som til daglig tar seg av UF – Norges gjøremål, har avholdt flere  arbeidsmøter i perioden.

Lederen holder også jevnlig  kontakt med de øvrige medlemmer over telefon.

Det har også vært en stor  tilgang på henvendelser til sekretariatet.

Landsstyret har i  perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

Stiftelse,  oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Antall lokale fellesutvalg  i Norge er mangedoblet siden stiftelsen av UF - Norge 10. november 1995.

UF - Norges styremedlemmer  har avsatt mye tid til kontakt og informasjon med steder der det er ønskelig å  stifte lokalt fellesutvalg. Ved de fleste anledninger har representanter fra UF  - Norge vært til stede på forberedende møter før lokale stiftelsesmøter og på  selve stiftelsesmøtet.

Arbeidet har resultert i at  fra vi startet opp etter forrige Landsmøte i mai 1999 med 53 registrerte  fellesutvalg, kan vi nå med glede vise til at 58 lokale fellesutvalg i  dag er i drift. Vi vet også at det skal stiftes fellesutvalg flere steder før  sommeren.

I denne sammenheng har  leder Lasse Hermansen besøkt flere fellesutvalgs styremøter og medlemsmøter,  samt vært med på andre møter tilknyttet fellesutvalgsarbeidet.

 

Dette er fortsatt  noen av hovedoppgavene  til  landsstyret.

Det er hyggelig å registrere at  utrykningspersonellet trives bedre i fellesskapet !

UF - Norges  landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg som disse skal ha kontakt med.

Dette for å stimulere og gi  råd dersom dette er ønskelig.

 

Det er i perioden  nedsatt flere prosjektgrupper som har tatt for seg bl.a.:

Gjennom UF’s arbeid på  landsbasis vil prosjektgruppens arbeid være av stor betydning. Resultatet av  disse sakene vil gå ut på høring eller bli avgjort i landsstyret eller på  Landsmøtet.

Alle prosjektgruppene har  som prinsipp at det skal være tverrfaglig sammensatt.

 

Følgende prosjektgrupper er  oppnevnt og bedt om å utrede  følgende saker hvor den enkelte kan komme med  innspill og synspunkter:

 

”Erfaringsgruppeen fra  ulykker og andre hendelser”     

Mandat / forutsetning:    

Innhente erfaringer fra små  og store hendelser som øvrig utrykningspersonell kan høste kunnskap av. I denne  anledning har Harald Haslie og Dag Myhr arbeidet med gjennomføring av en  temakveld som tar for seg den tragiske togulykken på Åsta i Åmot under tema: ”Hva møtte utrykningstjenesten under den tragiske togulykken på Åstad i  Åmot? Mannskapenes erfaringer og ettertanker!”  Temakvelden avholdes  torsdag 16. mars 2000 på Ullevål Sykehus med skadestedsleder Ove Osgjelten,  fagleder brann Nils-Erik Haagenrud og skiftleder ambulansetjenesten Ulf Grindal  som forelesere.

Leder: Harald Haslie

 

”Felles 112  alarmsentral?”

Mandat /  forutsetning:

Justisministeren har tatt  til orde for ett felles nødvarslingsnummer 112 som resten av Europa benytter.

Prosjektgruppen skal utrede  UF-Norges syn på forslaget ved å gjøre selvstendige undersøkelser rundt dette  spørsmålet ved innhenting av informasjon.

Særlig vil  Justisdepartementet, Rednings- og Beredskapsavdeling være et sted å innhente  bakgrunnsinformasjon for gruppas utredning.

Leder: John A. Eeg.

 

”Fagmerking av ledelsen på et skadested”

Mandat /  forutsetning:

Den nåværende  ledermerkingen som benyttes på skadestedsledelsen ble innført i Norge for vel 20  år siden. Tiden bør derfor være inne til å se på disse vestenes merking opp mot  den fagmerkingen som i dag benyttes i Europa, og ikke minst hos våre svenske  naboer.

Underlag for dette vil  kunne innhentes hos svensk redningstjeneste.

Vi vil for øvrig orientere  Justisdepartementets rednings- og Beredskapsavdeling om at vi starter dette  arbeidet.

Leder: Leif Anders  Valås.

”Bedre synbarhet på utrykningskjøretøyer – i  første omfang ambulanser”

Mandat /  forutsetning:

På sikt ønsker UF-Norge å  se på utrykningskjøretøyenes synbarhet i trafikken og dets sikkerhet på et  ulykkessted.

Gruppas arbeid startes med  å se på ambulansens synbarhet ut i fra de tradisjonelle fargene rødt/hvitt.  Kontaktpersoner med kunnskap og forskning innenfor dette området vil bli gitt  gruppas leder.

Leder: Steinar Olsen.

 

”Felles UF-uke/UF-dag avholdes over hele  landet?”

Mandat /  forutsetning:

UF-Elverum og UF-Åmot har  arrangert trafikksikkerhetstiltak på riksvei 3 gjennom Østerdalen. Alle tre  etatene laget effektive, positive og utadvendte tiltak som har blitt presentert  for trafikkantene der disse har blitt stoppet på et kontrollsted.

Gruppen utformer forslag  til en prosjektbeskrivelse på hvordan en slik uke/dag kan gjennomføres i de  lokale fellesutvalg.

Leder: Magne Brobakken.

 

”Fagmerking på brannvesenets innsatstøy”

Mandat /  forutsetning:

Vurdere synbarhet og  kvalitet ved bruk av fagmerking på brannvesenets innsatstøy og komme med  anbefalinger på dette. Vurderes opp mot ambulansepersonellets og politiets bruk  av merking.

Det avholdes to seminarer  om refleksoppbygging og riktig bruk hos 3M i mars 2000.

Leder: Dag Myhr.

 

”Tverrfaglig bruk av  redningskanalene”

Mandat /  forutsetning:

Utarbeide praktiske veiledninger på bedre tverrfaglig  bruk av redningskanalen under utrykning og på innsatsstedet  utrykningspersonellet imellom.

Leder: Lasse Hermansen.

 

”Forbedre utrykningspersonellets innsats og  sikkerhet ved ulykker i tunneler”

Mandat /  forutsetning:

I første omgang samle inn informasjon som finnes for  dette tverrfaglige området og gjøre dette kjent i UF-organisasjonen. Se på det  videre behov for å gjøre denne typen innsats bedre og sikrere i de utfordringer  som foreligger.

Leder: Thor Kristiansen.

 

”Informasjonsstrategi  internt og eksternt innenfor UF-arbeidet”.

Mandat /  forutsetning:

Legge opp en strategi for  bruk av ulike informasjonskanaler med særlig vekt på Internett.

Leder: Lasse Hermansen.

”Salg av  profileringsartikler”.

 

Mandat /  forutsetning:

Se på mulighetene for å få  laget gode profileringartikler som kan selges til inntekt for UF-arbeidet.

Leder: Tom Spjeldnæs.

 

Av aktiviteter og temaer  på fagkvelder i de lokale fellesutvalg kan bl.a. nevnes:

 • Seminaret ”Bedre føre var, enn etter snar” fra ”Stiftelsen  Svein Gutterups Minnefond” er avholdt i fellesutvalgene på Hamar, Harstad &  Omland, Trondheim og Steinkjer som var beregnet på alle UF-medlemmer og deres  livspartnere.
 • ”Skred / skredtjeneste”.
 • ”Rutiner ved ulykker på jernbanen”.
 • ”Ambulansens operative virksomhet opp mot taushetsplikten”.
 • ”Fellesøvelse med farlig gods som tema”.
 • ”Eksplosjonsbrannen i Bragernestunellen i Drammen”.
 • ”Informasjon om min etat” tverrfaglig utveksling mellom  etatene.
 • ”Trafikkdag for Russen” bevisstgjøring av holdninger før en  hektisk skoleavlutning.
 • ”Befaringer i nye veitunneler”.
 • ”Felles glattkjøringsopplæring”.
 • ”Redningstjenestens dag”.
 • ”Bruk av tunnelsamband”.
 • ”Temakveld hos 330 skvadronen (Sea-King) på Rygge”.
 • ”Temakveld – HRS”.
 • ”Informasjonsaksjon på riksvei 3 gjennom Østerdalen”  der  UF – Elverum i samarbeid med Statens veivesen, Hedmark og Østerdal  politidistrikt gjennomførte en stor informasjonsaksjon der en stor mengde  kjøretøyer ble stoppet og gitt informasjon om det store antall ulykker som  rammer denne strekningen hvert år.
 • ”Airbag i kjøretøy” Hvordan forholder vi oss til ikke  utløste airbager ved frigjøring av fastklemte personer. Dette har vært tema i  flere lokale fellesutvalg.
 • ”Bruk av redningskanalene” Trening i bruk av disse  har vært tema i flere lokale fellesutvalg.
 • ”Hospitering hos hverandre” Dette er utført flere steder  for å bedre forstå hverandres arbeidssituasjon.
 • ”Åpen dag på brannstasjonen” Et populært tiltak for så vel  voksne som barn !
 • ”Øvelseskomite for Oslofjordtunellen”
 • ”Trafikksikkerhetsdager”  Det er avholdt flere slike  arrangementer                                                          for  forsvarets rekruttskoler i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
 • ”Videregående skole – ambulansefag” Orientering om  tverrfaglig samarbeid i utrykningstjenesten.
 • ”Politihøyskolen” Orientering for annet års studenter om  tverrfaglig samarbeid i utrykningstjenesten. Dette er avholdt i Odalen,  Kongsvinger og Bodø.
 • ”Orienteringsmøter” På anmodning fra organisasjoner og  liknende er det avholdt orienteringer om fellesutvalgets arbeid.

 

I tillegg er det utført felles samlinger, reiser,  befaringer, sportsarrangementer for utrykningsmannskaper, sosiale sammenkomster  for å bli bedre kjent med hverandre og annen virksomhet av enhver art.

 

Økonomistyring /  innkjøp / sponsorstøtte:

UF - Norge er avhengig av  økonomisk støtte for at organisasjonen kan utøve sitt virke på en forsvarlig  måte.

Økonomien i utvalget har  vært anstrengt, men vi fikk i inneværende periode en økonomisk støtte på kr.  15.000,- fra Justisdepartementet, Rednings- og Beredskaps-avdelingen, kr.  8.000,- fra Politiets Fellesforbund og 22.965,00 fra forskjellige firmaer noe  som gjorde det vesentlig lettere å få utført vårt arbeid på en skikkelig måte.

Videre er det i perioden  innkjøpt bærbar PC, og det forventes en større utgift til avholdelse av årets  Landsmøte som avholdes i mai i Trondheim.

Kasserer Børre Johansen  arbeider kontinuerlig med å få til økonomisk støtte til UF – Norge, noe som er  en krevende jobb.

Utrykningspersonellets  Fellesutvalg – Norges neste styremøte er berammet til mandag 10/4-2000.

Årets Landsmøte er berammet til fredag 26/5-2000 i  Trondheim.

 

 

For Utrykningspersonellets  Fellesutvalg - Norge

Ski 28. februar 2000

 

Lasse  Hermansen    - leder

Dag Myhr                - sekretær

.