Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Årsberetning 1998-99

 ÅRSBERETNING

1998 / 99.

(20/5-1998  - 28/5-1999)

 

FELLESSKAP GIR  KUNNSKAP

 OG

TRYGGHET

 

  UF  - Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

  

LEDER:                                      Lasse Hermansen, UF - Follo, luftambulansetjenesten.

NESTLEDER:                              Stig Hefstad  Wang, UF - Oslo, politiet.

SEKRETÆR:                              Dag Myhr, UF - Oslo, brannvesenet .

KASSERER:                               Are Olimb, UF - Asker & Bærum, brannvesenet.

STYREMEDLEM:                        Terje Sedal, UF -  Hol & Geilo, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                        Per-Olav Hjelstad, UF - Grenland, brannvesenet.

VARAREPRESENTANT:              Einar Bråstad, UF - Stavanger, politiet.

VARAREPRESENTANT:               Grete  Rugland, UF - Alta, politiet.

 

FAGLIGE OBSERVATØRER:      Ole Valen, politiet.  m/ vararepresentant Geir Wingereid.

                                                Pål Madsen,  ambulansetjenesten.  m/ vararepresentant  Jon-Erik Steen Hansen

                                                Harald Haslie,  brannvesenet. m/ vararepresentant  Bjørn Ove Pedersen.

REVISORER:                    Gunnar Haugen, lensmann i Ås i Akershus.

Drude Fogh, Oslo politidistrikt.

 

VALGKOMITE:                  Ole  Valen,  Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten. Valgkomiteens leder.

Lars Brenden,  Oslo brann- og redningsetat.

Willy Skogstad,  AMK-leder SiA.

 

Det er i perioden avholdt  tre landsstyremøter. Disse er avholdt på Fredrikstad brannstasjon, Gardermoen  politistasjon og Elverum politistasjon.

Leder, nestleder, sekretær  og kasserer som til daglig tar seg av UF – Norges gjøremål har avholdt flere  arbeidsmøter i perioden.

Lederen har også holdt  jevnlig kontakt med de øvrige medlemmer over telefon.

Det har også vært en stor  tilgang på henvendelser og saker til sekretariatet i perioden.

Landsstyret har i  perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

Stiftelse,  oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Antall lokale fellesutvalg  i Norge er mangedoblet siden stiftelsen av UF - Norge 10. november 1995.

UF - Norges styremedlemmer  har avsatt mye tid til kontakt og informasjon med steder der det er ønskelig å  stifte lokalt fellesutvalg. Ved de fleste anledninger har representanter fra UF  - Norge vært til stede på forberedende møter før lokale stiftelsesmøter og på  selve stiftelsesmøtet.

Arbeidet har resultert i at  fra vi startet opp etter forrige Landsmøte i mai 1998 med 43 registrerte  fellesutvalg, kan vi nå med glede vise til at 54 lokale fellesutvalg i  dag er i drift. I praksis vil det si at det er stiftet minst ett nytt  fellesutvalg hver måned også i år !  Vi vet også at det  skal stiftes fellesutvalg flere steder før sommeren.

 

Dette er fortsatt  noen av hovedoppgavene  til  landsstyret.

Det er hyggelig å registrere at  utrykningspersonellet trives bedre i fellesskapet !

UF - Norges  landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg som disse skal ha kontakt med.

Dette for å stimulere og gi  råd dersom dette er ønskelig.

Det er i perioden  nedsatt flere arbeidsgrupper som har tatt for seg bl.a.:

”Luftambulansetjenesten i Norge” - NOU 1998:8: Einar Bråstad, Jon-Erik Steen Hansen og Per-Olav  Hjelstad har samordnet innkomne uttalelser fra de lokale fellesutvalg og  utarbeidet høringsuttalelse fra UF - Norge til Sosial- og helsedepartementet om  saken.

 

”Hvis det haster….”   - NOU 1998:9: Pål Madsen, Terje  Sedal og Harald Haslie har samordnet innkomne uttalelser fra de lokale  fellesutvalg og utarbeidet høringsuttalelse fra UF - Norge til Sosial- og  helsedepartementet om saken.

 

Prosjektgrupper:

”Erfaringsgruppe”: Per-Olav Hjelstad, Lasse  Hermansen og Dag Myhr har arbeidet med arrangering av temadager som tok for seg  den tragiske diskotekbrannen i Gøteborg                 29.-30. oktober 1998 der  63 ungdommer omkom og over 200 ble skadet. I den anledning fikk vi Reine  Carlsson, første røykdykker på stedet, Sten Schääf, politiets  operative sjef og            Ronny Moberg, avd. sykepleier på  akuttmottaket  til å komme til Norge for å dele sine erfaringer med norske  redningsmannskaper.

Temadagene ble avholdt på  Ullevål sykehus – store auditoriet 28/1-99 med ca. 275 personer til stede, og i  Gardeleiren på Huseby 29/1-99 med ca. 150 personer til stede.

Lørdag 30/1-99 ble det  arrangert en liknende temadag av UF - Grenland på fylkessykehuset i Telemark,  Skien med Reine Carlsson som foredragsholder med godt over 100  personer til stede.

Disse temadagene har for  øvrig dannet grunnlaget for flere slike temadager rundt om i Norge, med det  resultat at UF - Fredrikstad også har avholdt temakveld over temaet med ca. 150  personer til stede.

 

”Førstehjelp/Akuttmedisin”: Bjørn  Ove Pedersen, Moss brannvesen, Trond Boye Hansen, Ambulansetjenesten i Oslo og  Henning Johansen, Nord-Jarlsberg politidistrikt arbeider med å bedre den  generelle førstehjelpsutdanningen blant politi og brannfolk. Her kan bl.a.  nevnes muligheten for utplassering av defibrilatorer hos brann og politi. I  denne anledning sendte UF – Norge disse på seminaret ”Det første  norske arbeidsseminar i hjerte- lungeredning for utrykningspersonell” som  ble avholdt på Quality Airport Hotel – Gardermoen.

 

”Sambandsgruppe”: I tiden frem til det nye  ”Tetrasambandet” er operativt, ser en stor nytte i bruk av de allerede  oppegående redningskanalene. Arbeidsgruppen som består av Lasse Hermansen, Frode  Flesjø, UF-Svalbard og Willy Skogstad, AMK-leder SiA har foreløpig avholdt ett  møte og foretatt en arbeidsfordeling. Lasse Hermansen vil utarbeide forslag til  bruk av redningskanalen i veitunneler og Frode Flesjø i forbindelse med  fjellredningstjenesten.       Willy Skogstad, AMK-leder SiA, har utarbeidet et  notat som omhandler bruk og kanalinnstillinger for redningskanalene.

 

”Tunellgruppe”: Lasse  Hermansen, Thor Kristiansen, Oslo brann- og redningsetat og Olav Jakob Aaase fra  Sogndal politistasjon er oppnevnt til å utrede redningsinnsats og  utrykningspersonellets sikkerhet ved innsats i tunneler.    

Arbeidsgruppen har også henvendt seg til DBE for og få frem opplysninger om  de faktiske forhold i forbindelse med den katastrofale brannen i Mont-Blanc  tunellen. Lasse Hermansen som også er styremedlem i UF – Follo leder en prosjektgruppe  som skal gjennomføre en større objektøvelse før åpningen av  ”Oslofjordforbindelsen” fra Frogn til Hurum i år 2000.

”Ledermerking/uniformering for ambulansetjenesten”: Harald Haslie, Leif-Anders Valås, Lørenskog  lensmannskontor og Ronald Rolfsen, Ambulansetjenesten i Akershus har utarbeidet  et forslag til ledermerking for ambulansetjenesten i Norge. Forslaget er  oversendt en landsomfattende arbeidsgruppe bestående av representanter fra  ambulansetjenesten i Norge, som ledes av assisterende ambulansesjef i Oslo,  Anders Halden. UF – Norge er representert i denne arbeidsgruppen med Lasse  Hermansen.

”Fagmerking/brannvesen”: UF –  Norge har i lengre tid arbeidet med fagmerking av utrykningspersonell ved den  såkalte ”sjakkmønsterrefleksen”. Dette er nå så godt som innført innenfor  ambulansetjenesten i Norge. Når det gjelder brannbekledningen har den  reflekstypen som hittil har blitt brukt ikke oppfylt kravene til høy temperatur.  UF – Norge har i denne sammenheng vært i god dialog med en refleksprodusent som  i disse dager har laget en refleks som tilfredsstiller dette kravet. I den  anledning vil UF – Norge i samarbeid med refleksprodusenten avholde et  informasjonsmøte for produsenter av vernebekledning og innkjøpsansvarlige i de  forskjellige etater.

Av aktiviteter og temaer  på fagkvelder i de lokale fellesutvalg kan bl.a. nevnes:

 •      ”Krisemestring og viktigheten av debriefing etter alvorlige  ulykker, og forholdet til pårørende etter ulykker” v/ sykehusprest Iver  Fagerli og politibetjent Jan Birger Jacobsen.
 •      ”Presentasjon av lokal AMK-sentral med innføring i interne og  eksterne kommunikasjonsmidler”
 •      ”UF-Grenlands engasjement med hjelp til våre kolleger i Onesti  i Romaia” Der det er samlet inn atskillig utstyr til det elles så dårlig  utrustede brannvesen.(Omtalt som egen artikkel i tidsskriftet ”Brannmannen”).
 •      ”Hvordan blir sykeflytransporter administrert i inn- og  utland?”
 •      ”Skarpe oppdrag, dette er oppdrag vi alle i redningstjenesten  kan bli involvert i” v/Bjørn Vidar Åslans, Skien politistasjon.
 •      ”Farlig gods og fareklasser m.m.” v/pb. -  spesialmedarbeider Harald Klemmetsen,           Oslo politidistrikt.
 •      ”Trippelvarsling – oppklaring / avklaring omkring forholdet” Dette har vært tema hos flere lokale fellesutvalg med gode resultater i  ettertid.
 •      ”Rutiner / mangler på rutiner ved en brann i et bolighus i  Oslo”  v/varabrannsjef      Oleiv Hoel fra Oslo brann- og redningsetat.
 •      ”Informasjonsaksjon på riksvei 3 gjennom Østerdalen”  der  UF – Elverum i samarbeid med Statens veivesen, Hedmark og Østerdal  politidistrikt gjennomførte en stor informasjonsaksjon der 2300 kjøretøyer,  derav 80 lastebiler ble stoppet og gitt informasjon om det store antall ulykker  som rammer denne strekningen hvert år.
 •      ”Airbag i kjøretøy” Hvordan forholder vi oss til ikke  utløste airbager ved frigjøring av fastklemte personer. Dette har vært tema i  flere lokale fellesutvalg.
 •      ”Krisereaksjoner” v/Tony Gerdrup.
 •      ”Bruk av redningskanalene” Trening i bruk av disse  har vært tema i flere lokale fellesutvalg.
 •      ”Felles kartverk i alle etatenes utrykningskjøretøyer” UF –  Moss er godt i gang med utførelsen av dette.
 •      ”Hospitering hos hverandre” Dette er utført flere steder  for å bedre forstå hverandres arbeidssituasjon.
 •      ”Svalbardulykken på Operafjellet” Ulike erfaringsforedrag  er holdt rundt om i landet av forskjellige forelesere.
 •      ”Øvelse Follotunellen” Nye E-6 i Akershus. Befaring og  planspill ble utført to kvelder like før åpningen. Dette har resultert i  konkrete innsatsplaner for eventuelle ulykker i tunnellen.
 •      ”Bre- / fjellklatring og redning” Et meget aktuelt tema for  medlemmene av UF – Svalbard.
 •      ”Åpen dag på brannstasjonen” Et populært tiltak for så vel  voksne som barn !
 •      ”Informasjon til nye politistudenter om Ufs arbeide”
 •      ”Trykking av UF-brosjyrer”
 •      ”Kollegastøttekurs mellom etatene”
 •      ”Austbøtragedien – Hvile erfaringer kan vi trekke etter dette” v/ hovedverneombud Ole Valen.

 

I tillegg er det utført felles samlinger, reiser,  befaringer, sportsarrangementer for utrykningsmannskaper, sosiale sammenkomster  for å bli bedre kjent med hverandre og annen virksomhet av enhver art.

 •     Det er gitt informasjon om vår  virksomhet på Sivilforsvarets skoler i Trondheim og på Starum i forbindelse med  kurset “Samvirke på skadestedet”.
 •     Det er avholdt flere  trafikksikkerhetsdager for forsvarets rekruttskoler i samarbeid  med Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

 

Økonomistyring /  innkjøp / sponsorstøtte:

UF - Norge er avhengig av  økonomisk støtte for at organisasjonen kan utøve sitt virke på en forsvarlig  måte.

Økonomien i det forholdsvis  nystiftede utvalget har vært anstrengt, men vi fikk i inneværende periode en  økonomisk støtte på kr. 25,000,- fra Justisdepartementet, Rednings- og  Beredskapsavdelingen og kr. 8.000,- fra Politiets Fellesforbund, noe som gjorde  det vesentlig lettere å få utført vårt arbeid på en skikkelig måte.

Da vi ser av vår foreløpige  regnskapsoversikt, så har reiseutgiftene som dekker kun de faktiske  reisebillettutgifter og  bensinutgifter for styremedlemmenes reiser til UF –  Norges styremøter og lokale stiftelsesmøter, gjort et godt ”innhogg” i vår  økonomiske situasjon. Videre er det i perioden innkjøpt egen telefaks og  telefonlinje, og det er kjøpt inn brevark og konvolutter påtrykt vår logo.

Kasserer Are Olimb arbeider  kontinuerlig med å få til økonomisk støtte til UF – Norge, noe som er en  krevende jobb.

UF – NORGES LANDSSTYRE VIL TAKKE DE SOM  GJENNOM PERIODEN HAR BIDRATT TIL AT UF – NORGE FORTSETTER SIN FREMGANG !

  

Husk Utrykningspersonellets Fellesutvalgs motto:

”I stedet for å snakke om hverandre, så snakker vi med hverandre !

Ski 28. mai 1999

 

Lasse Hermansen             Stig Hefstad Wang               Dag Myhr                    Are Olimb

            (sign.)                          (sign.)                            (sign.)                        (sign.)

Per-Olav Hjelstad                 Terje Sedal                    Einar Bråstad            Grete Rugland

         (sign.)                          (sign.)                              (sign.)                        (sign.)

.