Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Årsberetning 1997-98

ÅRSBERETNING

1997 / 98.

(31/5-1997  - 19/5-1998)

FELLESSKAP  GIR KUNNSKAP

 OG

TRYGGHET

  

UF  - Norges Landsstyre har hatt følgende tillitsvalgte:

LEDER:                                             Lasse Hermansen, UF - Follo, luftambulansetjenesten.

NESTLEDER:                                     Stig Hefstad  Wang, UF - Oslo, politiet.

SEKRETÆR:                                     Dag Myhr, UF - Oslo, brannvesenet .

KASSERER:                                      Are Olimb, UF - Asker & Bærum, brannvesenet.

STYREMEDLEM:                              Terje Sedal, UF -  Hol & Geilo, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                              Harald Haslie, UF - Ringsaker, brannvesenet.

VARAREPRESENTANT:                    Einar Bråstad, UF - Stavanger, politiet.

VARAREPRESENTANT:                     Elin  Garden, UF - Tromsø, politiet.

FAGLIGE OBSERVATØRER:              Ole Valen, politiet.  m/ vararepresentant Tore Hansen /  Geir  Wingereid

                                                       Pål Madsen,  ambulansetjenesten.   m/ vararepresentant  Jon-Erik Steen Hansen

                                                       Thor Kristiansen,  brannvesenet.    m/ vararepresentant  Bjørn Ove Pedersen

SEKRETARIAT:                               Oslo brannvesen, Arne Garborgspl. 1  0179 Oslo

REVISORER:                                  Gunnar Haugen, Lensmann i Ås i Akershus.

               Drude Owren Fogh, Oslo politidistrikt.

VALGKOMITE:                                   Ole  Valen,  Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten. Valgkomiteens leder.

                Are Skeid,  UF - Asker & Bærum  -  Bærum  brannvesen.

                Willy Skogstad,  AMK-leder SiA.

                                                

Det er i perioden avholdt  tre landsstyremøter. Disse er avholdt på Lørenskog, i Oslo og på Kongsvinger.  Det siste som et arbeidsmøte over to dager.

Leder, nestleder, sekretær  og kasserer har avholdt flere arbeidsmøter i perioden.

For øvrig har Landsstyret  holdt god kontakt med hverandre, og leder og sekretær har forestått den daglige  driften av UF - Norge.

 

Landsstyret har i  perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

Stiftelse,  oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Antall lokale fellesutvalg  i Norge er mangedoblet siden stiftelsen av UF - Norge 10. november 1995. Dette  er resultatet av at den profesjonelle redningstjenesten i Norge har sett  nødvendigheten av å ha et tettere samarbeid i sitt daglige virke etter at  fellesutvalgstanken har blitt kjent over det ganske land. Dette har bl.a. skjedd  gjennom informasjon i de tre etatenes fagblader og landets øvrige presse.

UF - Norges styremedlemmer  har avsatt mye tid til kontakt og informasjon med steder der det er ønskelig å  stifte lokalt fellesutvalg. Ved flere anledninger har representanter fra UF -  Norge vært til stede på forberedende møter før lokale stiftelsesmøter er  gjennomført.

Av steder det er gitt  informasjon kan bl.a. nevnes: Alta, Indre Troms, Rjukan, Sarpsborg, Nordkapp,  Fredrikstad, Halden, Kragerø, Hamar, Haugesund, Levanger, Volda, Mo i Rana,  Nordfjordeid, Lindås/Meland, Ringerike, Årdal/Læredal m.m.. På flere av disse  stedene er allerede fellesutvalg stiftet.

Arbeidet har resultert i at  fra vi startet opp etter forrige Landsmøte med 32 registrerte  fellesutvalg, kan vi nå med glede vise til at 42 lokale fellesutvalg i  dag er i drift. I praksis vil det si at det er stiftet minst ett nytt  fellesutvalg hver måned også i år !

Dette er fortsatt  noen av hovedoppgavene  til  landsstyret.

Det er hyggelig å registrere at  utrykningspersonellet trives bedre i fellesskapet !

UF - Norges  landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg som disse skal ha kontakt med.

Dette for å stimulere og gi  råd dersom dette er ønskelig.

 

Arbeidsgruppenes  aktivitet:

Redningshelikoptertjenesten - NOU 1997: 3:  Pål Madsen, Einar Bråstad og Harald Haslie har  utarbeidet høringsuttalelse fra UF - Norge til Justisdepartementet om  Redningshelikopter- tjenesten i Norge.

Forslag til forskrift  og kompetansebevis for utrykningsførere: UF - Norge har sendt forslaget ut til de lokale  fellesutvalg der det er bedt om tilbakemelding til UF -  Norge. Stig Hefstad Wang samordnet høringsuttalelsene  fra lokalutvalgene til et felles svar fra UF - Norge som er oversendt  Statens vegvesen - Vegdirektoratet.

 

Presentasjon av UF  - Norge:

UF - Norge har sett det som  svært viktig med profilering av organisasjonen utad. Dette for at både publikum,  utrykningstjenesten i Norge og landets myndigheter skal kjenne til vår  organisasjon og hvem vi representerer.

UF - Norge har som i  forrige periode avholdt møte med Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern  (DBE) i Tønsberg og Statens Helsetilsyn i Oslo der vi bl.a. drøftet:

Fagmerking av profesjonelt  utrykningspersonell, «Forslag til forskrift om opplæring og kompetansebevis for  utrykningsførere», «911» hjertestarter utplassert i andre utrykningskjøretøyer  enn ambulanser. Da tiden til møtet med Statens Helsetilsyn ble noe kort, ble man  enige om å ta et nytt møte allerede til høsten der bl.a. utdannelsessituasjonen  for ambulansepersonell vil bli drøftet.

Årets møte med  Justisdepartementet avholdes 19. mai 1998.

UF - Norge var innbudt til  Statens Helsetilsyn til «Orientering om undervisningspakke for opplæring av  redningspersonell i oppgaver i katastrofesituasjoner», en sak som fylkeslegen i  Hordaland utarbeider.

UF - Norge var representert  med egen stand på Ambulanseforums årlige konferanse «Ambulanse -97» på Bolkesjø,  der vi bl.a. avholdt møte med ca. 30 ledere og tillitsvalgte i  ambulansetjenesten om UF - Norges fremdrift på fagmerkingen av profesjonelt  utrykningspersonell.

Øvrige steder der det er  holdt orientering om fellesutvalgstanken og dets arbeide:

 • På Politihøgskolens øvingssentere  i Odalen og på Sæter gård på Kongsvinger har vi informert seks ganger for 2. års  politistudenter.
 • Det er gitt informasjon på  Sivilforsvarets skoler i Trondheim og på Starum i forbindelse med kurset  «Samvirke på skadestedet».
 • På politikammernes årlige  trafikksamling i Vestfold og Telemark der ledelsen fra ni politikammere og UP  var samlet, orienterte Lasse Hermansen om fellesutvalgenes arbeide.
 • Det er avholdt flere  trafikksikkerhetsdager i samarbeid med Forsvaret og Norsk Luftambulanse.

 

Økonomistyring /  sponsorstøtte:

UF - Norge er avhengig av  økonomisk støtte for at organisasjonen kan utøve sitt virke på en forsvarlig  måte.

Økonomien i et nystiftet  utvalg har vært anstrengt, men ved slutten av perioden har dette endret seg  positivt med flere sponsorer. Vi vil også takke de lokale fellesutvalg som har  vært i stand til og støtte oss okonomisk.

UF - Norge har også søkt om  økonomisk støtte fra Justisdepartementet og DBE, og vi imøteser svar.

 

Utveksling av  referater og informasjon om møter:

UF - Norge ser det som  svært viktig å sørge for at lokal informasjon tilflyter de andre fellesutvalgene  i Norge. Landsstyrets sekretariat kopierer opp og vedlegger denne informasjonen  så snart UF - Norge har postgang til fellesutvalgene.

Det er registrert bra  aktivitet i de lokale fellesutvalgene der det er avholdt en rekke  temakvelder med stor oppslutning.

 

                                                                                                                                                     Av temaer og aktiviteter kan nevnes:

 • UF - Norges storsamling på  Politihøgskolen 6/11-97 der over 200 utrykningspersonell var til stede der  politiførstebetjent Geir H. Moe fra Sysselmannen på Svalbard holdt et fengende  foredrag med film og billeder fra flyulykken under temaet «Hva møter operativ  innsats i utrykningstjenesten på et ulykkessted med 141 omkomne  ?».   Ulykken på Svalbard har også vært  temakveld hos flere lokale fellesutvalg med forskjellige forelesere. Dette for  bedre å kunne sette seg inn i utfordringene en eventuell ny ulykke av samme  dimensjon vil gi utrykningstjenesten.
 • Besøk og omvisning på  AMK-sentraler, akuttmottaket og flyambulansetjenesten.
 • Gjennomgang av de forskjellige  etaters biler og annet utstyr, slik at alle etater har en felles oppfatning av  hva som finnes av resurser i distriktet.
 • Samarbeid etatene i mellom,  samband på skadestedet.
 • Hospitering hos hverandre.
 • Sikkerhet og samarbeid etatene i  mellom.
 • Risiko og sårbarhetsanalyser.
 • Felles kartverk for alle tre  nødetatene.
 • Veinavn og husnummermerking,  problemene med mangelfull merking.
 • Felles pressekonferanser.
 • «Airbag» i kjøretøy.
 • Taushetspliktens betydning for  samarbeidet mellom medisinsk nødmeldetjeneste og andre nødetater.
 • Opptreden der politiet har en  «skarp situasjon».
 • Presentasjon av  utrykningstjenesten for lokale skoleklasser.
 • Deltakelse ved en større  refleksaksjon.
 • Erfaringsmøter med tema fra  bussulykken ved Tusenfryd i Ås.
 • Overdoser heroin - ikke bare et  storbyproblem.
 • Fellesøvelser med fergeselskaper  for felles strategi ved uhell.

Det er også avholdt en  rekke felles øvelser, demonstrasjoner for publikum, felles hyggeturer og  «treffkvelder» som har bidratt til å samle utrykningstjenesten landet over, slik  at disse i fellesskap skal  kunne yte et enda bedre faglig tilbud overfor  landets innbyggere, og ivareta sin egen sikkerhet på en bedre måte.

 

Fagmerking av  profesjonelt utrykningspersonell.

UF - Norge har tatt tak i  en del tverrfaglige spørsmål på tvers av utrykningspersonellet innen ambulanse-,  brann- og politietatene.

Med utgangspunkt i  politiets enhetlige fagmerking på landsbasis (sjakkmønsteret), har vi således  tenkt å føre dette videre overfor ambulanse- og brannvesenet.

Vi har foreslått en  videreføring av det norsk politi i dag bruker, altså sjakkmønsteret. Her er det  foreslått at brannvesenet skal ha rødt/hvitt sjakkmønster og ambulansetjenesten  grønt/hvitt sjakkmønster. Dette med bakgrunn i at vernemerking har blitt  standard for alle som arbeider på vei, ønsker vi en klar faglig merking av den profesjonelle utrykningstjenesten.

Det gjøres oppmerksom på at  det er sjakkmønsteret som en faglig logo som er hovedmomentet i  refleksmerkingen, slik at det også kan være nødvendig med annen refleksmerking  av våre uniformer.

Forslaget var  innledningsvis drøftet i Fellesutvalgets organer, ambulanse-, brann- og politi-  og lensmannsetaten med stort sett positivt resultat.

UF - Norge har også drøftet  fagmerkingen med Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern (DBE) og Statens  Helsetilsyn. Disse var positive til forslaget, men ville ikke gi noe pålegg til  slik fagmerking. Det er for øvrig sendt eget brev til Sosial- og  Helsedepartementet, Akuttutvalget om saken.

Det ser ut til at forslaget  er godt mottatt ved at flere ambulansetjenester og brannvesener har tatt  fagmerkingen i bruk, og UF - Norge har blitt kontaktet av og vært i møte med  flere refleksprodusenter / leverandører som vil utvikle reflekstyper til vårt  formål.

I sakens anledning vil vi  også nevne ambulansetjenesten i Oslos initiativ til en enhetlig uniformering av  ambulansepersonell i Norge og felles ledermerking / distinksjoner, der        Lasse Hermansen som leder av UF - Norge er innkalt til høringsmøtet.

 

Forslag  på resurs/arbeidsgrupper som vil bli vurdert og nedsette for arbeid mot år 2000.

 

1. Organisasjonsgruppe.

Formål: Skal følge opp  lokale fellesutvalg som ønsker støtte til at det organisasjonsmessige fungerer  lokalt og kunne delta i og løse organisasjonsmessige utfordringer i henhold til  vedtekter/årsmøter/økonomi/tillitsvalgt og lignende.

 

2. Informasjonsgruppe:

Formål: Skal kunne  produsere nødvendig materiell for informasjon om UF - Norge og faglige artikler  om oppgaver organisasjonen vil publisere.

 

3. Erfaringsgruppe.

Formål: Skal innhente  rapporter/beskrivelser av hendelser utrykningspersonellet opplever under oppdrag  av menneskelige eller materielle konsekvenser. Disse erfaringene skal kunne  komme annet utrykningspersonell til gode gjennom utrykningspersonellets  organisasjon.

  

4.  Førstehjelp/akuttmedisinsk gruppe.

Formål: Legge til rette  førstehjelpsutdannelse og framtidig bruk av hjertestarter for framtidig bruk  innen spesielt brann- og polititjenesten. Denne utviklingen og praktiske  opplæringen søkes gjennomført gjennom ambulanse- og luftambulansetjenesten  innenfor utrykningstjenesten.

  

5. Tunnelgruppe.

Formål: Gi veiledning i  spørsmål om beredskap og innsats i de mange veitunneler som etter hvert er i  drift over det ganske land. Herunder spesielt praktisk innsats av  utrykningspersonellet, skadestedsarbeid, evakuering og overvåking og  sambandsspørsmål.

 

6. Sambandsgruppe.

Formål: Legge til rette  praktisk bruk av allerede eksisterende samband (redning) på tvers av  utrykningspersonellets behov. Sette seg inn i og følge opp nye framtidige nye  sambandssystemer.

 

7.  Fagmerkingsgruppe/brannvesen.

Formål: Utvikle bruken av  fagmerking på innsats/røykdykker/vernetøy til brannmannskap i henhold til  vedtatt fagmerking av UF - Norge.

 

8. Ledermerking/uniformeringsgruppe  ambulanse.

Formål: Tilpasse de andre  utrykningsetatene best mulig samhørighet på ledermerking/uniformering som også  tilpasses den vedtatte fagmerkingen.

 

9. Kontaktmøter.

Styret har selv årlige  kontaktmøter med ansvarlige myndigheter og tilsikter neste år å utvide dette til  utrykningspersonellets ulike fagorganisasjoner.

 

UF - Norge vil  påminne om at det er det lokale fellesutvalgsarbeidet som er kjernen i vårt  arbeid.

  

        UF - NORGES LANDSSTYRE VIL TAKKE DE SOM GJENNOM PERIODEN  HAR BIDRATT TIL AT UF - NORGE FORTSETTER SIN FREMGANG !

 

Husk Utrykningspersonellets  Fellesutvalgs motto:     

«I stedet for å snakke om hverandre, så snakker vi med hverandre !»

Oslo 19. mai 1998

 

Lasse  Hermansen           Stig Hefstad Wang          Dag Myhr           Are Olimb                      

Harald Haslie                  Terje Sedal            Einar Bråstad           Elin Garden