Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Årsberetning 1996-97

ÅRSBERETNING

1996 / 97.

 (1/6-1996   -    30/5 - 1997)

FELLESSKAP  GIR KUNNSKAP

 OG

TRYGGHET

 UF  - Norges første ordinære Landsstyre har hatt følgende sammensetning:

  

  

LEDER:                                             Lasse Hermansen, UF - Follo, luftambulansetjenesten.

NESTLEDER:                                     Stig Hefstad  Wang, UF - Oslo, politiet.

STYREMEDLEM:                               Harald Haslie, UF - Ringsaker, brannvesenet.

STYREMEDLEM:                               Terje Sedal, UF -  Hol & Geilo, ambulansetjenesten.

VARAREPRESENTANT:                    Einar Bråstad, UF - Stavanger, politiet.

VARAREPRESENTANT:                   Are Olimb, UF - Asker & Bærum, brannvesenet.

SEKRETARIAT:                               Oslo brannvesen, Arne Garborgspl. 1  0179 Oslo

SEKRETÆR:                                    Dag Myhr, UF - Oslo, brannvesenet .

FAGLIGE OBSERVATØRER:             Ole Valen, politiet.

                                                       Pål Madsen,  ambulansetjenesten.

                                                       Thor Kristiansen,  brannvesenet.

                                                

Det er i perioden avholdt  fem landsstyremøter. To i Oslo, ett på Geilo, ett i Asker og ett i Drøbak.

Landsstyremøtet på Geilo  ble også arrangert som et fellesmøte med fellesutvalgene i Hol, Ål og Gol &  Hemsedal, der Ole Valen - HVO for politi- og lensmannsetaten sto for kveldens  faglige tema.

For øvrig har Landsstyret  holdt god kontakt med hverandre, og leder og sekretær har forestått den daglige  driften av UF - Norge.

Landsstyret har i  perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

Stiftelse,  oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Representanter fra UF -  Norge har vært flere steder i landet og informert om fellesutvalgstanken og  støttet opp om stiftelse av lokale fellesutvalg, noe som har vært tidkrevende og meget interessant.

Ved en rekke kurs og  konferanser innenfor helse, ambulansetjeneste, politi/lensmannsetaten,  brannvesen og den totale redningstjeneste har det vært holdt orienteringer om  fellesutvalg med samarbeid, sikkerhet og organisering av utvalg som  hovedmomenter i foredragene.

Lederen har i perioden  besøkt begge hovedredningssentralene i Norge og orientert om fellesutvalgets  oppgaver.

Ved Politihøgskolens  undervisning om redningstjenesten har politistudentene fått informasjon om  fellesutvalget sett i forhold til politiets ansvar for ledelse av den totale  redningstjenesten.                                                                                                                                                   

Dette  har vært noen av hovedoppgavene  til landsstyret i perioden.

 

Arbeidet har resultert i at  fra vi startet opp etter forrige Landsmøte med 21 registrerte  fellesutvalg, kan vi med glede vise til at  32 lokale fellesutvalg i dag  er i drift. I praksis vil det si at det er stiftet minst ett nytt fellesutvalg  hver måned i inneværende år !

  

Høydepunktet i perioden må  sies å være da Svalbard fikk verdens nordligste fellesutvalg, og Tromsø  fastlandsnorges nordligste fellesutvalg noen få måneder i forveien.

Sett i forhold til  befolkningen i Norge og utrykningspersonellets konsentrasjon ligger de fleste  fellesutvalg i sentrale strøk av Sør-Norge. Med den voldsomme veksten gjennom  siste periode har nå både Vestlandet og Nord-Norge kommet for fullt.

 

Det er hyggelig å  registrere at utrykningspersonellet trives bedre i fellesskapet.

UF - Norges  landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg som disse skal ha kontakt med.

Dette for å stimulere og gi  råd dersom dette er ønskelig.

Det er sendt ut mye  informasjonsmateriell gjennom hele perioden til steder som har eller ønsker å  starte opp lokale fellesutvalg.

UF - Norges målsetting er  at det opprettes minst ett fellesutvalg i hvert politidistrikt,  noe som vil bli prioritert og kreve mye arbeide i de nærmeste år.

 

Arbeidsgruppenes  aktivitet:

Ambulansetjenesten: Pål Madsen og Terje Sedal har  utarbeidet synspunkter om forhold ved ambulansetjenesten i Norge. UF - Norge har  sendt brev til Sosial- og helsedepartementet som omhandler saken.

Redningsdykking: Thor Kristiansen har vært i  kontakt med Direktoratet for Arbeidstilsynet vedrørende problemene som er  knyttet til redningsdykking.

Uniformsmerking: Lasse Hermansen og Hans Jørgen Steinbo er godt i gang med utforming av  refleksmerking for utrykningspersonell.

Økonomi: Are Olimb ble i perioden utpekt for å skaffe  økonomi til UF - Norge. Dette har allerede begynt å gi resultater.

 

Presentasjon av UF  - Norge:

UF - Norge har sett det som  svært viktig med profilering av organisasjonen utad. Dette for at både publikum,  utrykningstjenesten i Norge og landets myndigheter skal kjenne til vår  organisasjon og hvem vi representerer.

UF - Norge har tidligere  besøkt Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern (DBE) i Tønsberg, og Statens  Helsetilsyn i Oslo.

I perioden har UF - Norge  fått presentere seg for Justisdepartementet, der vi ble tatt imot av  underdirektør Ole Hafnor som vi følte ga en meget positiv tilbakemelding til  vårt arbeide.

 

Økonomistyring /  sponsorstøtte:

UF - Norge, som er en  frivillig organisasjon, er avhengig av økonomisk støtte for at organisasjonen  kan utøve sitt virke på en forsvarlig måte. Det er i perioden sendt ut  forespørsel om økonomisk støtte til vårt arbeide til et vesentlig antall mulige  støttespillere, men et fåtall i forhold til de spurte har gitt positiv respons.

UF - Norge er meget  takknemlig for den tillit disse har gitt organisasjonen.

 

Utveksling av  referater og informasjon om møter:

UF - Norge ser det som  svært viktig å sørge for at lokal informasjon tilflyter de andre fellesutvalgene  i Norge. Landsstyrets sekretariat kopierer opp og vedlegger denne informasjonen  så snart UF - Norge har postgang til fellesutvalgene.

Det er registrert bra  aktivitet i de lokale fellesutvalgene der det er avholdt en rekke  temakvelder med stor  oppslutning.                                                                                                                   

 

Av temaer kan nevnes:

 • Paneldebatt angående  nødmeldesentralenes samarbeid - «trippelvarsling».
 • Stress- og krisehåndtering i  utrykningstjenesten.
 • Utrykningspersonellets forhold til  pressen.
 • Overflateredning, is - vann.
 • Narkotika - utrykning til  overdoser.
 • Airbag og barnesete - problemer og  behandling av disse på et skadested.
 • Presentasjon av Norsk  Luftambulanse.
 • Utrykningskjøring - teoretisk  innføring.
 • Hypotermi
 • Skarpt oppdrag - demonstrasjon og  øvelse.
 • Farlig gods - håndtering og  forholdsregler.
 • Skipsbrann, ulykke til sjøs.

 

Vi vil også nevne:

Arne Bjørkås fra Kripos’ foredrag og  videofilm om flyulykken på Oprafjellet på Svalbard som  ganske sikkert har gitt tilhørere fra den profesjonelle redningstjenesten noe å  tenke på.

Frode Anmakrud og hans kone Karin som har holdt flere foredrag om gisselsituasjonen på  Torp flyplass. Selv om Frode Anmarksrud hadde opplevd noe son vi andre innen  redningsetatene vil være foruten, så var det kanskje hans kone som ga oss det  største inntrykk.

Anne Kjersti Befring fra Sosial- og helsedepartementet, en av «forfatterne» til veiledningsheftet  «Taushetspliktens betydning for samarbeidet mellom medisinsk nødmeldetjeneste og  andre nødetater» som ga en god innføring i tolkningen av veiledningen.

Det er også avholdt en  rekke felles øvelser, demonstrasjoner for publikum, felles hyggeturer og  «Treffkvelder» som har bidratt til å samle utrykningstjenesten landet over, slik  at disse i fellesskap skal  kunne yte et enda bedre faglig tilbud overfor  landets innbyggere, og ivareta sin egen sikkerhet på en bedre måte.

 

Valgkomite:

Ole Valen,   Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten. Valgkomiteens leder.

Vidar Flaglien,   UF - Drammen  -  Ambulansetjenesten i Buskerud.

Are Skeid,   UF - Asker & Bærum  -  Bærum brannvesen.

 

Revisor:

Gunnar Haugen, Lensmann i Ås i Akershus.

  

 

      UF - NORGES LANDSSTYRE VIL TAKKE DE SOM  GJENNOM PERIODEN HAR BIDRATT TIL AT UF - NORGE FORTSETTER SIN FREMGANG !

Husk Utrykningspersonellets Fellesutvalgs motto:

    «I  stedet for å snakke om hverandre, så snakker vi med hverandre !»

Oslo 30. mai 1997(sign.)

 

Lasse  Hermansen           Stig Hefstad Wang          Harald Haslie       Terje Sedal          

(sign.)                                       (sign.)                         (sign.)                   (sign.)  

Einar Bråstad                           Are  Olimb                       Dag Myhr   

                 (sign.)                                   (sign.)                                 (sign.)