Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Årsberetning 1995-96

ÅRSBERETNING

1995 / 96.

(10/11-1995   -   31/5 -  1996)

FELLESSKAP GIR KUNNSKAP

 OG

TRYGGHET

  

UF - Norges første  Landsstyre har vært et interimsstyre, og har vært i virksomhet i seks måneder.

Landsstyrets  sammensetning har vært:

  

LEDER:                                             Lasse Hermansen, UF - Follo, ambulansetjenesten

NESTLEDER:                                     Arild Langrud,  UF - Moss, politiet

STYREMEDLEM:                               Harald Haslie, UF - Ringsaker, brannvesenet

STYREMEDLEM:                               Terje Sedal, UF -  Hol & Geilo, ambulansetjenesten

VARAREPRESENTANT:                     Einar Bråstad, UF - Stavanger, politiet

VARAREPRESENTANT:                     Bjørn Ove Pedersen, UF - Moss, brannvesenet

SEKRETARIAT:                                 Oslo brannvesen, Arne Garborgspl. 1  0179 Oslo

SEKRETÆR:                                      Dag Myhr, UF - Oslo, brannvesenet

Det er i perioden avholdt  tre landsstyremøter, to i Oslo og ett på Ringsaker.

For øvrig har landsstyret  holdt god kontakt med hverandre, og leder og sekretær har forestått den daglige  driften av UF - Norge.

Landsstyret har i  perioden arbeidet med følgende saker:

Oppfølging / besøk  hos lokale fellesutvalg:

Representanter fra UF -  Norge har vært flere steder i landet og informert om fellesutvalgstanken, og  støttet opp om stiftelse av lokale fellesutvalg. Dette har vært en av hovedoppgavene til landsstyret i perioden.

Her kan bla. nevnes:  Nord-Jarlsberg, Larvik og Bø i Telemark som i perioden har startet fellesutvalg.  I tillegg er det holdt orientering om fellesutvalgstanken på Sortland i  Nordland.

Svolvær og Vesterålen  politidistrikt ønsker å starte fellesutvalg, men ønsker at en representant fra  UF - Norge kan være til stede for og bistå ved stiftelsen. Dette vil bli gjort  ved første reiseanledning på de kanter av landet.

Det er også sendt  informasjonsmateriell til Halden, Fredrikstad, Honningsvåg og Tana i forbindelse  med forberedelsen av oppstart av fellesutvalg.

UF - Norges  landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg som disse skal ha kontakt med.

Dette for å stimulere og gi  råd dersom dette er ønskelig.

UF - Norges målsetting er  at det opprettes minst ett fellesutvalg i hvert politidistrikt.

 

Presentasjon av UF  - Norge:

UF - Norge har sett det som  svært viktig med profilering av organisasjonen utad. Dette for at både publikum,  utrykningstjenesten i Norge og landets myndigheter skal kjenne til vår  organisasjon og hvem vi representerer.

I denne anledning har UF -  Norge sendt ut en pressemelding til NTB og «hovedpressen» i Norge, samt til  lokalavisene i de distrikter der det er opprettet fellesutvalg.

UF - Norge har også besøkt  Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern (DBE) i Tønsberg, og Statens  Helsetilsyn i Oslo der vi har presentert UF - Norge.

Justisdepartementet vil bli  besøkt når omorganiseringen av redningstjenestekontoret er avsluttet.

 

Økonomistyring /  sponsorstøtte:

UF - Norge har vært i  kontakt med en mulig økonomisk støttespiller, men med negativt resultat. Det  arbeides videre fra andre innfallsvinkler for å skaffe midler til drift av UF -  Norge.

 

Rådgivende  observatører:

UF - Norge ser det som  svært verdifullt og ha knyttet til seg gode faglige rådgivende observatører.  Dette for at vår virksomhet skal inneha topp kompetanse på de områder / saker  som UF - Norge kan forvente seg å arbeide  med.                                                            

 

     Disse er:

Pål Madsen,  anestesilege ved Sentralsykehuset i Aust-Agder.

Thor Kristiansen,  branninspektør ved Oslo brannvesen.

Ole Valen,  hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten

 

Utveksling av  referater og informasjon om møter:

UF - Norge ser det som  svært viktig at lokal informasjon tilflyter de andre fellesutvalgene i Norge.  Landsstyrets sekretariat kopierer opp og vedlegger denne informasjonen så  snart      UF - Norge har postgang til fellesutvalgene.

UF - Nord-Jarlsberg har  bl.a. avholdt en meget interessant temakveld der mange av landets fellesutvalg  fikk gleden av og møte.

UF - Oslos treffkvelder på  Aker Brygge er også et populært sted der utrykningspersonell fra hele landet  treffes.

 

De Nordiske  Brannmenns Studiedager:

Lasse Hermansen holdt  foredrag om fellesutvalgstanken for brannmenn fra Sverige, Danmark, Finland,  Island, England og Norge på De Nordiske Brannmenns Studiedager som  ble avholdt i Oslo.

 

Det første  ordinære Landsmøte:

Det er arbeidet med  planlegging av det første ordinære Landsmøte som ble berammet til

fredag 31. mai 1996  kl.12.00 i Oslo.

I den anledning har  landsstyret oppnevnt valgkomite som består av:

Vidar Flaglien,   UF - Drammen  -  Ambulansetjenesten i Buskerud.

Are Skeid,   UF - Asker & Bærum  -  Bærum brannvesen.

Ole Valen,   Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten.

 

Andre saker som er  under utredning, men ikke avsluttet:

  • Oppnevnelse av informasjonsgruppe.
  • Utredning av dykkerberedskapen i  norske brannvesener.
  • Utredning av fellesutvalgenes  logo.
  • Ambulansetjenestens kompetanse og  bemanning.
  • Varslingsrutiner -  «trippelvarsling» mellom etatenes alarmsentraler 110 - 112 - 113.
  • Opprettelse av felles «to-frekvent»  redningskanal.
  • Felles standard uniformsmerking  for hver av de tre etater.

UF - NORGES LANDSSTYRE VIL OGSÅ TAKKE DE  STØTTESPILLERE SOM GJENNOM PERIODEN HAR BIDRATT TIL AT UF - NORGE HAR FÅTT EN  GOD START !

Oslo 31. mai 1996

Lasse  Hermansen                                                                                Dag Myhr

leder                                                                                            sekretær